Vi mås­te vår­da väl­färds­sy­ste­met

ASSISTANSFUSKET Barn- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S) sä­ger att för­tro­en­det för väl­fär­den sätts på spel när brotts­li­ga och ose­ri­ö­sa bo­lag finns kvar sam­ti­digt som män­ni­skor käm­par för att be­hål­la el­ler få rätt till as­si­stans. – Vi ska till­sät­ta

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 -

UT­RE­DER GRÅZON Barn- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S) sä­ger att för­tro­en­det för väl­fär­den sätts på spel när brotts­li­ga och ose­ri­ö­sa bo­lag finns kvar sam­ti­digt som män­ni­skor käm­par för att be­hål­la el­ler få rätt till as­si­stans.

Ar­bets­ma­te­ri­al från en ti­di­ga­re an­ställd på ett as­si­stans­bo­lag vi­sar hur per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner kart­lagts med syf­te att vär­va dem som nya ”kun­der”. I det re­gis­terut­drag som SvD ta­git del av be­skri­ver man funk­tions­hind­ra­de med ord som ”fit­ta so­ma­li­er” el­ler ”re­dan vår”.

En­ligt per­so­ner med in­syn i bran­schen på­går en in­ten­siv värv­nings­jakt och det rå­der hugg­sexa om de as­si­stans­be­rät­ti­ga­de.

–Det är av­sky­vär­da ord som man an­vän­der. Fruk­tans­värt. Det är min förs­ta re­ak­tion, sä­ger barn- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér.

Hon fort­sät­ter: –Lag­stift­ning­en är tyd­lig i att man ska stå på per­so­ner med sto­ra be­hovs si­da, och in­sat­ser­na ska möj­lig­gö­ra ett så själv­stän­digt liv som möj­ligt. Den är in­te till för att ose­ri­ö­sa ak­tö­rer och fö­re­tag ska få många kun­der. Det är ett helt ab­surt sätt att när­ma sig frå­gan på det sät­tet. Det här är in­te en marknad där man ska slåss om kun­der, sä­ger Reg­nér och tilläg­ger att de fles­ta är se­ri­ö­sa.

Bo­lag be­går brott och får stat­li­ga mil­jo­ner sam­ti­digt som det lar­mas om att ut­sat­ta in­te får hjälp. Vad sä­ger det om bil­den av Sve­ri­ge?

– Skä­let till att jag har gett mig in i den här de­bat­ten är att vi mås­te vår­da ett väl­färds­sy­stem som syf­tar till att stöt­ta de mest ut­sat­ta

”Det finns en gråzon in­om as­si­stan­s­er­sätt­ning­en där man kan över­ut­nytt­ja re­for­men in­om la­gens ra­mar. Det tit­tar vi på”, sä­ger barn- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.