My­ten om mu­sik­na­tio­nen har bli­vit en själv­upp­fyl­lan­de pro­fe­tia

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - SARA-MÄR­TA HÖGLUND mu­sik@svd.se

My­ten om det svens­ka mu­sikund­ret tycks va­ra seg­li­vad. Snart har två de­cen­ni­er pas­se­rat se­dan Ex­port Mu­sic Swe­den först trum­pe­ta­de ut att lil­la Sve­ri­ge var värl­dens tred­je störs­ta mu­sik­ex­port­land, ba­ra USA och Stor­bri­tan­ni­en lyc­ka­des bätt­re. Ex­port Mu­sic Swe­den drivs av oli­ka bransch­fö­re­trä­da­re och vill spri­da svensk mu­sik till ut­lan­det och i för­läng­ning­en hå­va in på det som ska­pas här. Då, strax fö­re mil­len­ni­e­skif­tet, gjor­de me­di­er och mi­nist­rar sitt bäs­ta för att spri­da go­speln om vårt mu­si­ka­lis­ka ex­port­brons. Bland an­nat la då­va­ran­de S-re­ge­ring­en en halv mil­jon kro­nor på en kon­sert i Can­nes, där ett an­tal band spe­la­de un­der pa­rol­len ”Cool Swe­den”.

Det fanns ba­ra en li­ten ha­ke, Ex­port Mu­sic Swe­den ha­de räk­nat fel. Jät­te­fel.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Ex­port Mu­sic Swe­den bac­ka­de till slut från det där brons­ut­näm­nan­det, men bil­den av mu­sik­na­tio­nen Sve­ri­ge var re­dan plan­te­rad. Kanske bor­de re­ge­ring­en ha in­ve­ste­rat i ”Un­cool Swe­den” i stäl­let, med fler fri­tids­går­dar och replo­ka­ler. Men kanske har vi nu hun­nit ikapp de li­te pi­ni­ga, men så väl­digt po­si­ti­va, kal­ky­ler­na. Be­rät­tel­sen om det svens­ka mu­sikund­ret har bli­vit en själv­upp­fyl­lan­de pro­fe­tia. Myc­ket tack va­re låt­skri­va­re och pro­du­cen­ter, mer än den gam­la sko­lans över­ex­po­ne­ra­de rock­stjär­nor.

Lin­da Port­noff, som är fors­ka­re och fram­stå­en­de po­pe­ko­nom, me­nar att det in­te är möj­ligt att ran­ka in­koms­ter­na från Sve­ri­ges mu­sik­ex­port gente­mot and­ra län­ders, då al­la räk­nar på oli­ka sätt. Så det går in­te att ta fram ett in­ter­na­tio­nellt fa­cit. Men hon un­der­stry­ker att Sve­ri­ge är en ur­stark mu­sik­na­tion in­ter­na­tio­nellt sett. (I sam­man­hang­et kanske ska näm­nas att Port­noff ock­så är vd för bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Mu­si­k­in­du­strin.) Det tyc­ker ock­så pro­du­cen­ten och låt­skri­va­ren Niclas Molin­der, som till­sam­mans med Ab­ba-Björn och Max Mar­tin star­tat Stock­holm Song­wri­ting Camp – som ny­li­gen ar­ran­ge­ra­des ute på Djur­går­den. Läg­ret är en mö­tes­plats för unga låt­skri­va­re och pro­du­cen­ter från he­la värl­den – män­ni­skor som i vis­sa fall ald­rig ti­di­ga­re träf­fat varand­ra – och som un­der någ­ra dygn får ar­be­ta kon­cen­tre­rat med att till­sam­mans gö­ra mu­sik. Årets upp­la­ga in­led­des med en hel­dag av sam­tal. Kanske kun­de jag här hit­ta sva­ret på om Sve­ri­ge är näst­näst­bäst i värl­den på att kränga pop?

Om­gi­ven av aspi­re­ran­de hit­ma­ka­re får jag i stäl­let en fö­re­läs­ning om hur man – ge­nom att va­ra en bind­ga­len stra­teg – kan nå fler än 10 000 ”vi­ewers” via Youtu­be. Un­der da­gen får jag ve­ta att det kan ”öpp­na dör­rar att va­ra svensk”, men det hål­ler in­te som be­vis­fö­ring.

När det är dags för da­gens sista punkt, där Jan Grad­vall in­ter­vju­ar låt­skri­var­du­on Shy, fam­lar jag fort­fa­ran­de ef­ter svar. 23-åri­ga Shy Mar­tin, som egent­li­gen he­ter Sara Hjell­ström, be­rät­tar på lätt väst­götsk eng­els­ka om hur hon och kom­pi­sen Ni­rob Islam (Shy No­di) un­der en hem­ma­kväll skri­ver en låt i sof­fan (de två in­går ock­så i pop­ban­det Söd­ra Sta­tion). Jag har hört histo­ri­en ti­di­ga­re, om hur de två – som då fort­fa­ran­de är grö­na i mu­sik­bran­schen – goog­lar ef­ter kon­takt­upp­gif­ter di­rekt till The Chainsmo­kers, en av värl­dens just nu mest fram­gångs­ri­ka grabb­du­or. Men det som skiljer den här histo­ri­en från många and­ra är att ked­jerö­kar­na fak­tiskt sva­rar, i ver­sa­ler: ”SKIC­KA IN­TE DEN HÄR FILEN TILL NÅ­GON AN­NAN!” Någ­ra må­na­der se­na­re åter­finns ”All we know” på Bill­boards topp 20-lis­ta.

Om det in­te är as­kung­e­sa­ga nog för att få oss se ut som få­gel­hol­kar, så finns yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel: ef­tersom Ni­robs för­äld­rar är för­tviv­la­de över att han hop­pat av en uni­ver­si­tets­ut­bild­ning i bi­o­me­di­cin har de gett ho­nom max­i­malt två år för att lyc­kas le­va på mu­si­ken – en näst in­till omöj­lig upp­gift. En må­nad fö­re deadline släpps Mi­ke Per­rys ”The oce­an”, som han och Sara Hjell­ström va­rit med och skri­vit. Sara Hjell­ström, som ock­så sjung­er på ”The oce­an”, var nyo­pe­re­rad i hal­sen och fick ab­so­lut in­te pra­ta un­der ti­den de ar­be­ta­de med lå­ten. Men det he­la kun­de in­te vän­ta, så hon spe­lar in den en­da tag­ning som finns, hem­ma i gar­de­ro­ben. Nu vet vi att det blev en av för­ra årets all­ra störs­ta lå­tar som fram till i dag har ström­mats över 360 mil­jo­ner gång­er ba­ra på Spo­ti­fy. Och som Sara Hjell­ström sä­ger från sce­nen: ”It’s a one ta­ke.”

Så vad spe­lar det för roll hur stor en na­tions mu­sik­ex­port är, när vi har en ge­ne­ra­tion av unga mu­sik­ska­pa­re som vå­gar gå på den eg­na käns­lan, tac­ka nej till bo­lags­kon­trakt och dess­utom va­ra bäst när det gäl­ler?

Ogil­lar du sto­ra fyr­ver­ke­ri­er så tip­sar jag i stäl­let om gnist­ran­de tom­te­bloss här in­till.

FOTO: PRESSBILD

Shy Mar­tin (Sara Hjell­ström) har va­rit med och skri­vit ”The oce­an” som hon ock­så sjung­er tex­ten till. Lå­ten har ström­mats över 360 mil­jo­ner gång­er ba­ra på Spo­ti­fy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.