S och MP vill se öp­pen­het kring mil­jard­be­slut

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - FRED­RIK MELLGREN fred­rik.mellgren@svd.se

Be­slut om stra­te­gis­ka fas­tig­hets­in­ve­ste­ring­ar i sjuk­vår­den ska fat­tas på högs­ta po­li­tis­ka ni­vå. Det an­ser bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et, som lo­var att stär­ka de­mo­kra­tin kring lands­ting­ets be­sluts­pro­ces­ser om de vin­ner va­let 2018.

Be­slut om stra­te­gis­ka fas­tig­hets­in­ve­ste­ring­ar i sjuk­vår­den ska fat­tas på högs­ta po­li­tis­ka ni­vå och in­te av tjäns­te­män el­ler bo­lags­sty­rel­ser.

Det an­ser bå­de S och MP, som lo­var att stär­ka de­mo­kra­tin kring lands­ting­ets be­sluts­pro­ces­ser om de vin­ner 2018.

– Det mås­te fin­nas stor öp­pen­het och ett tyd­ligt po­li­tiskt an­svar, sä­ger op­po­si­tions­lands­tings­råd Erika Ull­berg (S).

Un­der hös­ten be­rät­ta­de SvD om de sto­ra in­ve­ste­ring­ar som görs i Stock­holms­sjuk­vår­den vid si­dan av den all­ra störs­ta med Nya Ka­ro­lins­ka. De tio bygg­pro­jek­ten, varav fle­ra är mil­jar­din­ve­ste­ring­ar, har star­tat i full­mäk­ti­ge med ett över­gri­pan­de po­li­tiskt be­slut men se­dan läm­nats över för att verk­stäl­las av tjäns­te­män på lands­ting­ets fas­tig­hets­bo­lag Locum.

Olle Lun­din, pro­fes­sor i för­valt­nings­rätt vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och le­dan­de ex­pert på of­fent­lig upp­hand­ling, kon­sta­te­ra­de att be­slu­ten är ogil­ti­ga och i strid med kom­mu­nal­la­gen. Ex­em­pel­vis fanns ing­en gil­tig de­le­ge­ring till vd hos Locum att få ge­nom­fö­ra så prin­ci­piellt vik­ti­ga upp­hand­ling­ar ut­an sär­skil­da po­li­tis­ka be­slut.

Ef­ter SvD:s av­slö­jan­de änd­ra­de fas­tig­hets­lands­tings­rå­det Paul Lin­dquist (M) ru­ti­ner­na den 24 no­vem­ber så att de stra­te­gis­ka be­slu­ten ska fat­tas av Locums bo­lags­sty­rel­se där han själv sit­ter som ord­fö­ran­de. Dess­utom fick ex­ter­na ju­ris­ter i upp­drag att ut­re­da om mil­jard­be­slu­ten var olag­li­ga.

Ahl­ford ad­vo­kat­by­rå kom då fram till att det kom­mu­nal­rätts­ligt in­te var någ­ra di­rek­ta fel­ak­tig­he­ter med fas­tig­hets­in­ve­ste­ring­ar­na. Där­e­mot pe­ka­de man på en rad otyd­lig­he­ter i en­skil­da do­ku­ment, be­slut, be­hö­rig­he­ter samt att he­la för­fa­ran­det var oö­ver­skåd­ligt.

Paul Lin­dquist var nöjd med sva­ret från ad­vo­kat­by­rån. Han me­nar att det vi­sar att inga for­mel­la fel har be­gåtts, men att det fun­nits otyd­lig­he­ter som ska rät­tas till.

– Det är ock­så rim­ligt att Locums sty­rel­se kan fat­ta be­slut om fas­tig­hets­af­fä­rer­na, de be­hö­ver in­te kom­ma upp i lands­tings­sty­rel­sen, sä­ger han.

Men pro­fes­sor Olle Lun­din an­ser att den ex­ter­na gransk­ning­en var okun­nig och hål­ler fast vid att han­te­ring­en stri­der mot la­gen och att den po­li­tis­ka de­mo­kra­tin satts ur spel.

Den be­döm­ning­en gör nu

även So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et som vill änd­ra reg­ler­na om de vin­ner va­let 2018.

– Vi änd­rar gär­na ti­di­ga­re, det vik­ti­ga är att det po­li­tis­ka an­sva­ret blir glas­klart och att man in­te lå­ter en trans­port­sty­rel­se i fas­tig­hets­bo­la­get skö­ta upp­hand­lings­pro­ces­sen. Det är be­kym­mer­samt att al­li­an­sen in­te tar det här på all­var när det gäl­ler otyd­lig­he­ter­na i be­sluts­ord­ning­en som le­der till att in­ve­ste­ring­ar för­dy­ras. Det mås­te un­der­stäl­las po­li­tis­ka be­slut, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re Tomas Eriks­son.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na an­ser att upp­dra­get till ad­vo­kat­by­rån gick ut på att till var­je pris fria lands­ting­et från att man gjor­de nå­got olag­ligt.

–Men om det var lämp­ligt el­ler rim­ligt med den här ty­pen av be­sluts­pro­cess sva­ra­de man ald­rig på. De­mo­kra­tin och det po­li­tis­ka an­sva­ret mås­te va­ra väg­le­dan­de, sto­ra in­ve­ste­rings­be­slut mås­te upp på lands­tings­sty­rel­sens bord el­ler till full­mäk­ti­ge. Dess­utom ska in­te en po­li­ti­ker sit­ta på dubb­la sto­lar och bå­de va­ra fas­tig­hets­lands­tings­råd och ord­fö­ran­de i fas­tig­hets­bo­la­get Locum. Det be­hövs en sär­skild fas­tig­hets­nämnd som an­sva­rar för de po­li­tis­ka be­slu­ten, sä­ger Erika Ull­berg och läg­ger till:

– Det mås­te fin­nas en stor öp­pen­het och tyd­ligt po­li­tiskt an­svar för de all­ra störs­ta och vik­ti­gas­te be­slu­ten som lands­ting­et fat­tar. Det finns in­te i dag.

FOTO: YVONNE ÅSELL

”Det mås­te fin­nas ett tyd­ligt po­li­tiskt an­svar för de störs­ta be­slu­ten som lands­ting­et fat­tar”, sä­ger Erika Ull­berg (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.