Sli­pad Lav­rov tog kom­man­dot

TRYCKT STÄMNING Det med spän­ning emot­sed­da mö­tet mel­lan USA:s nye ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son och Ryss­lands Sergej Lav­rov i går star­ta­de med ir­ri­ta­tion. Jour­na­lis­ter som ställ­de frå­gor om rysk in­bland­ning i ame­ri­kansk po­li­tik tys­ta­des ner av Til­ler­sons

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - TOMAS LUN­DIN Tomas Lun­din är SvD:s kor­re­spon­dent i Bonn. Läs fler av hans ar­tik­lar på: SvD.se/av/tomas-lun­din

BONN Sergej Lav­rov var på gott hu­mör. Med sin bull­ri­ga röst gra­tu­le­ra­de han Rex Til­ler­son som i Bonn de­bu­te­ra­de på den di­plo­ma­tis­ka sce­nen:

–Jag tac­kar för det­ta till­fäl­le att få träf­fa er och gra­tu­le­rar än­nu en gång.

Så långt var allt som van­ligt. Men se­dan fick Rex Til­ler­son en frå­ga från ame­ri­kans­ka jour­na­lis­ter om den na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd­gi­va­ren Mi­chael Flynns av­gång. Han sva­ra­de in­te. Men Sergej Lav­rov tog över.

– Ni bor­de ve­ta att vi in­te blan­dar oss i and­ra län­ders in­ri­kes­po­li­tik, för­säk­ra­de den rys­ke ut­ri-

kesmi­nis­tern som vil­le fort­sät­ta att för­kla­ra, men till sin för­vå­ning såg hur Til­ler­sons med­ar­be­ta­re, en­ligt nyhetsbyrån Bloom­berg, bör­ja­de fö­sa ut ame­ri­kans­ka och rys­ka jour­na­lis­ter ur rum­met.

–Var­för tys­tas de ner? und­ra­de en ir­ri­te­rad Sergej Lav­rov.

Den märk­vär­di­ga star­ten på det förs­ta tunga mö­tet mel­lan Ryss­land och USA:s nya ad­mi­nist­ra­tion vi­sar att ner­ver­na i Washing­ton lig­ger ut­an­på. I USA går me­di­er­na till allt frä­na­re at­tack mot Do­nald Trumps för­bin­del­ser till Moskva. ”Dags för kon­gres­sen att grans­ka Trumps band till Ryss­land”, ma­na­de på tors­da­gen en le­da­re i New York Ti­mes.

En så­dan un­der­sök­ning, skrev tid­ning­en, skul­le kun­na bi­dra till att un­dan­rö­ja al­la miss­tan­kar om att hans ad­mi­nist­ra­tion är i hem­ligt sam­för­stånd med fi­en­den.

In­te ba­ra i USA är det många som vill ha klar­het. Vad be­ty­der ”Ame­ri­ca first” och hur ser Do­nald Trump verk­li­gen på Ryss­land, på stri­der­na i Ukrai­na, på Na­to och på stö­det till de eu­ro­pe­is­ka bunds­för­van­ter­na i hän­del­se av en mi­li­tär kon­flikt? Allt fler und­rar:

Hur ska man lä­sa en man som Do­nald Trump som änd­rar upp­fatt­ning li­ka of­ta som and­ra by­ter klä­der? Har världs­mak­ten USA, med and­ra ord, bli­vit oför­ut­säg­bar?

Av Rex Til­ler­son för­vän­tar man sig svar. Som di­plo­mat är han ett oprö­vat kort. Men som mång­å­rig fö­re det­ta chef för ener­gi­bjäs­sen Ex­x­on Mo­bi­le har han vi­sat sig va­ra prag­ma­tisk och be­sluts­stark. Han är dess­utom van att för­hand­la och gö­ra upp med värl­dens mäk­ti­gas­te.

– Til­ler­son kän­ner Ryss­land väl och kom­mer att fin­na ge­hör i Moskva, tror Wol­f­gang Isching­er, chef för sä­ker­hets­kon­fe­ren­sen i Mün­chen där i slu­tet av vec­kan den glo­ba­la sä­ker­hets- och ut­ri­kes­po­li­tis­ka eli­ten möts, i en ra­di­o­in­ter­vju på tors­da­gen.

Bland dem som kom­mer: 47 ut­ri­kesmi­nist­rar, 30 för­svars­mi­nist­rar och dus­sin­tals höga mi­li­tä­rer.

In­te al­la ser med ode­lad gläd­je på den ame­ri­kans­ka ad­mi­nist­ra­tio­nens go­da kon­tak­ter­na till de mäk­ti­ga i Ryss­land. Upp­gif­ter­na om hac­ke­r­at­tac­ker och in­bland­ning i den ame­ri­kans­ka val­rö­rel­sen har fått många att be­fa­ra ett väx­an­de ryskt in­fly­tan­de.

Till det kom­mer nu skan­da­len kring den na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd­gi­va­ren Mi­chael Flynn som fått läm­na ef­ter att ha lju­git om kon­tak­ter med rys­ka di­plo­ma­ter. Ock­så här und­rar många: hur star­ka är ban­den och un­der­hands­kon­tak­ter­na mel­lan Moskva och Do­nald Trumps ad­mi­nist­ra­tion?

Sä­ker­hets­po­li­tis­ka ex­per­ter som Wol­f­gang Isching­er ser där­e­mot de potentiella för­de­lar­na. Säm­re än un­der Ba­rack Oba­ma som i fem år för­de en Ryss­lands­po­li­tik ut­an ett en­da ”vet­tigt sam­tal” kan det knap­past bli. Helt i onö­dan för­ned­ra­de han Vla­di­mir Pu­tin ge­nom att be­teck­na Ryss­land som en re­gi­o­nal­makt, sa Wol­f­gang Isching­er un­der tors­da­gen.

Ef­ter mö­tet med Sergej Lav­rov läs­te Rex Til­ler­son upp en knapp­hän­dig kom­mu­niké i vil­ken han be­to­na­de att USA står fast vid väst­värl­dens vär­de­ring­ar. Han upp­ma­na­de Moskva att upp­fyl­la åta­gan­de­na i Minskav­ta­let och ver­ka för fred i öst­ra Ukrai­na. Sergej Lav­rov för­kla­ra­de se­na­re att sank­tio­ner­na mot Ryss­land in­te dis­ku­te­rats.

Rex Til­ler­son som har till­bring­at he­la sitt yr­kes­liv vid Ex­x­on Mo­bi­le har haft en ex­tremt låg pro­fil se­dan han till­träd­de som ut­ri­kesmi­nis­ter den 2 feb­ru­a­ri. Han har in­te haft ett en­da of­fent­ligt fram­trä­dan­de och ut­ri­kes­de­par­te­men­tet har in­te hel­ler hål­lit si­na van­li­ga pressmö­ten.

Sergej Lav­rov är där­e­mot en sli­pad ve­te­ran på den di­plo­ma­tis­ka sce­nen. Un­der åren 1994– 2004 var han Ryss­lands stän­di­ge FN-am­bas­sa­dör och se­dan 2004 är han ut­ri­kesmi­nis­ter. Han har ut­tryck­li­gen väl­kom­nat ut­näm­ning­en av Rex Til­ler­son.

– Vi har drab­bats av sto­ra bak­slag un­der Oba­ma men hop­pas nu på bätt­re re­la­tio­ner, ci­te­ra­des han av den rys­ka nyhetsbyrån Tass när Rex Til­ler­sons till­trä­de i bör­jan av feb­ru­a­ri.

Säm­re än un­der Oba­ma som i fem år för­de en Ryss­lands­po­li­tik ut­an ett en­da ’vet­tigt sam­tal’ kan det knap­past bli.

FOTO: MAR­TIN MEISSNER/AP

Rys­ke utri­kesmi­nis­tern Ser­gey Lav­rov med sin tys­ke kol­le­ga Sig­mar Gabri­el.

FOTO: ROLF VENNENBERND/AP

G20-mi­nis­ter­mö­tet på World Con­fe­rence Cen­ter i Bonn fort­sät­ter i dag.

FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AP

Sau­dia­ra­bi­ens ut­ri­kesmi­nis­ter Adel bin Ah­med Al-Ju­beir, (längst fram till väns­ter) mö­ter den nya ame­ri­kans­ka utri­kesmi­nis­tern Rex Til­ler­son på Ste­i­gen­ber­ger Ho­tel ut­an­för Bonn, för att för­be­re­da sig in­för topp­mö­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.