Eko­no­min väx­er, men för­svars­bud­ge­ten står och stam­par

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - PER GUDMUNDSON per.gudmundson@svd.se

USA:s för­svars­mi­nis­ter må kal­las ”Mad dog” Mat­tis, men hans be­sked till Na­tomö­tet i Brys­sel på ons­da­gen var bå­de vän­tat och lo­giskt. ”Ame­ri­kans­ka skat­te­be­ta­la­re kan in­te läng­re bä­ra en opro­por­tio­ner­lig an­del av för­sva­ret”, sa­de Jim Mat­tis, och un­der­strök att öv­ri­ga med­lems­län­der i Na­to mås­te le­va upp till si­na för­plik­tel­ser mot för­svars­al­li­an­sen.

Na­to re­kom­men­de­rar med­lem­mar­na att av­sät­ta 2 pro­cent av BNP till för­sva­ret. Det­ta sker som be­kant in­te. De eu­ro­pe­is­ka med­lems­sta­ter­na har i snitt för­svars­ut­gif­ter un­der 1,5 pro­cent av BNP. Ba­ra Stor­bri­tan­ni­en, Spa­ni­en, Gre­kland, Est­land och Po­len når re­kom­men­da­tio­nen.

Sve­ri­ges för­svars­ut­gif­ter, som jäm­fö­rel­se, lig­ger när­ma­re 1 pro­cent av BNP.

Ge­ne­ral­ma­jor Erik Ros­san­der räk­na­de för ett par år se­dan på kost­na­der för ett Na­to­med­lem­skap, i Kung­li­ga Krigs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens an­to­lo­gi ”Na­to för och emot” (red Kar­lis Ne­ret­ni­eks, KKrVA, 2014). Då gjor­des be­döm­ning­en att Sve­ri­ge, för att kom­ma i ni­vå med jäm­för­ba­ra Na­to­län­der som Dan­mark, Nor­ge el­ler Ne­der­län­der­na, skul­le be­hö­va gå upp till cir­ka 1,45 pro­cent av BNP. Det skul­le ha in­ne­bu­rit år­li­ga öka­de för­svars­an­slag, från då­va­ran­de ni­vå, med dry­ga 10 mil­jar­der kro­nor. Där­ut­ö­ver kräv­des en mil­jard kro­nor för så­dant som med­lems­av­gift, per­so­nal och an­pass­ning av or­ga­ni­sa­tio­nen.

Se­dan dess har det bli­vit li­te dy­ra­re. Eko­no­min väx­er, men för­svars­bud­ge­ten står och stam­par, re­la­tivt sett.

Och på ons­da­gen blev det plöts­ligt än­nu dy­ra­re. Sve­ri­ge skul­le nu be­hö­va dubb­la för­svars­an­sla­get för att kun­na kom­ma ifrå­ga för Na­to, om man får tro Mad dog Mat­tis. Det hand­lar nu­me­ra allt­så om en ut­gift­sök­ning på om­kring 40 mil­jar­der kro­nor.

Det här är nu in­te så hy­po­te­tiskt som det kanske lå­ter. Det bor­de i al­la fall in­te be­trak­tas så.

De fy­ra par­ti­er­na i Al­li­an­sen an­ser al­la att ett Na­to­med­lem­skap är ”det en­da re­a­lis­tis­ka al­ter­na­ti­vet för en snabb för­bätt­ring av Sve­ri­ges sä­ker­het” (Ex­pres­sen 1/2-15). Mo­de­ra­ter­na och Folk­par­ti­et vill att Sve­ri­ge ska gå med i Na­to. Cen­tern och Krist­de­mo­kra­ter­na vill i vart fall ut­re­da ett med­lem­skap.

Det är för­stås en bakvänd tan­ke att ut­gå ifrån en pro­cent­sats och se­dan ba­ra häl­la på tills ga­pet är fullt. En­pro­cents­må­let in­om bi­stån­det är ga­let, och ett två­pro­cents­di­to i för­sva­ret vo­re in­te hel­ler nå­got själ­vän­da­mål. Man mås­te ut­gå från be­ho­ven.

Men det skärp­ta sä­ker­hets­lä­get har un­der fle­ra år gjort en upp­rust­ning nöd­vän­dig. Be­ho­ven finns. Vill man tro­vär­digt ar­gu­men­te­ra för att Na­to är ”det en­da re­a­lis­tis­ka al­ter­na­ti­vet” får man ock­så ta höjd för ut­gift­sök­ning­ar­na i si­na be­räk­ning­ar. Då får man pre­sen­te­ra en plan för hur des­sa me­del ska pressas fram ur fram­ti­da bud­ge­tar. Hur många år ska det ta? Vad ska pri­o­ri­te­ras bort?

An­ser man, som den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da re­ge­ring­en å and­ra si­dan, att Sve­ri­ges försvar ska va­ra till­räck­ligt starkt för att av egen kraft av­skräc­ka, blir det rim­li­gen än­nu mer kost­samt.

Det blev plöts­ligt myc­ket dy­ra­re att bli tro­vär­dig.

FOTO: VIRGINIA MAYO/AP

Ame­ri­kans­ke för­svars­mi­nis­tern Ja­mes ”Mad dog” Mat­tis vid Na­to-mö­tet i Brys­sel i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.