Ka­me­ler lö­ser Nordstans brott

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Ivar.arpi@svd.se

Po­li­sen får allt svå­ra­re att upp­rätt­hål­la ord­ning­en och att beiv­ra brott på köp­cent­ret Nords­tan i Gö­te­borg. Till stor del rör det sig om en­sam­kom­man­de ut­an be­fint­li­ga nät­verk i Sve­ri­ge. Köp­cent­ret har där­för bli­vit en re­kry­te­rings­bas för sta­dens kri­mi­nel­la gäng.

Ann-So­fie Her­mans­son (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, har fö­re­sla­git att man mot kri­mi­na­li­te­ten på Nords­tan ska gö­ra en kul­tur­sats­ning, med konst­nä­rer, mu­si­ker och kanske bib­li­o­tek. Det­ta i po­le­mik mot M:s för­slag att in­fö­ra zon­för­bud – att vis­sa in­di­vi­der ska por­tas från vis­sa plat­ser – vil­ket skul­le kun­na ha ef­fekt för Nords­tan.

Ly­san­de tänkt. Gör om köp­cent­ret till ett bib­li­o­tek på kväl­lar­na! Ef­tersom det rå­der tyst­nads­norm på bib­li­o­tek så kom­mer kri­mi­nel­la in­te kun­na be­gå brott som krä­ver att man pra­tar. Vad kan en knark­lang­a­re sät­ta upp mot en hys­sjan­de bib­li­o­te­ka­rie med sträng teskeds­gum­me­knut? Om det­ta fun­kar i Nords­tan kan man gö­ra om and­ra de­lar av Sve­ri­ge till bib­li­o­tek. Var­för in­te gö­ra om he­la Mal­mö till ett stads­bib­li­o­tek?

El­ler en kvälls­öp­pen konst­närspa­vil­jong! Många lang­a­re lär in­te ens kom­ma ihåg att säl­ja sitt knark när de får chan­sen att se Bo­hus­läns bäs­ta ak­va­rell­mål­ning­ar på fisk­må­sar.

En an­nan lös­ning i Ann-So­fie Her­mans­sons stil ha­de va­rit att lå­ta Ang­e­reds ka­mel­cen­ter öpp­na en fi­li­al i Nords­tan. Då ha­de man kun­nat an­stäl­la al­la kri­mi­nel­la ung­do­mar i ett nafs. Att ing­en har tänkt på det för­ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.