”Kål­le” An­ka och hans elit­vän­ner

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Erik.thy­se­li­us@svd.se

Li­ka åter­kom­man­de den här ti­den på året som Kal­le An­ka på julaf­ton (och li­ka se­ri­ös, om än mind­re un­der­hål­lan­de) är LO:s rap­port om lö­ne­klyf­tor­na mel­lan ”elit” och ”van­li­ga” lön­ta­ga­re. I år kom rap­por­ten fram till att en vd för Sve­ri­ges 50 störs­ta fö­re­tag år 2015 i snitt ha­de en in­komst mot­sva­ran­de 54,3 in­dustri­ar­be­tar­lö­ner.

Till sa­ken hör att den sto­ra skill­na­den be­ror på att LO räk­nar ihop in­komst av tjänst och ka­pi­talin­komst för de bäst be­tal­da di­rek­tö­rer­na, men in­te gör sam­ma sak med in­dustri­ar­be­tar­na. Rap­por­ten ger där­med en miss­vi­san­de bild av verk­lig­he­ten, vil­ket de­bat­tö­ren Re­bec­ca Weid­mo Uvell skri­ver om på sin blogg.

Tänk om LO:s egen di­rek­tör Kar­lPet­ter ”Kål­le” Thor­walds­son i stäl­let kun­de an­stränga sig för att mins­ka klyf­tan mel­lan den som har och den som in­te har ett jobb?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.