”Var­för kun­de det in­te kom­mit ti­di­ga­re?”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Is­ra­els ut­ri­kesmi­ni­ste­ri­um om Mar­got Wall­ströms plan på ett sär­skilt svenskt sän­de­bud:

”Med tan­ke på den svens­ka re­ge­ring­ens ex­tra­or­di­nä­ra fram­gång­ar med att ska­pa fred värl­den över, är vi djupt tack­sam­ma över be­slu­tet att änt­li­gen gö­ra slut på den här re­gi­o­nens sjuk­do­mar. Var­för kun­de det in­te kom­mit ti­di­ga­re?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.