Al­la ny­för­lös­ta ska be­dö­vas

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT TT

Al­la ny­för­lös­ta kvin­nor ska be­dö­vas för att per­so­na­len ska kun­na le­ta ef­ter för­loss­nings­ska­dor mer ef­fek­tivt, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter Öst. De nya rikt­lin­jer­na in­förs un­der året i för­loss­nings­vår­den i he­la lan­det.

– Det är en en­kel ru­tin som kom­mer att ge sto­ra ef­fek­ter, sä­ger Eva Uustal, över­läka­re på uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Lin­kö­ping, som se­dan 2011 lett ett na­tio­nellt ar­be­te om hur för­loss­nings­ska­dor bäst ska kun­na fö­re­byg­gas, di­a­gnosti­ce­ras och föl­jas upp.

Med be­döv­ning fö­re en un­der­sök­ning ef­ter för­loss­ning slip­per kvin­nan smär­tan som en un­der­sök­ning kan med­fö­ra. Oav­sett om hon be­hö­ver sys el­ler in­te blir det lät­ta­re att le­ta ef­ter ska­dor.

När vi lyc­ka­des få liv i ho­nom för­kla­ra­de han att han tving­at sig att vi­la ef­ter att ha spe­lat Po­ké­mon he­la nat­ten.

Ste­fan Gustafs­son, in­for­ma­tör vid po­li­sen re­gi­on väst, ef­ter larm om en till sy­nes liv­lös man lu­tad över rat­ten i sin bil i Möln­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.