Fler för­hörs i Ar­bo­ga­fal­let

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Chef Ny­he­ter Ny­hets­che­fer Utri­kes­re­dak­tör Bi­tr chef Pr­in­tre­dak­tör TT

Fle­ra för­hör hölls un­der tors­da­gen med per­so­ner av in­tres­se för ut­red­ning­en av det miss­tänk­ta mor­det på Ar­bo­ga­kvin­nans ex­man.

– Det är per­so­ner med kän­ne­dom om hän­del­sen, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jessica Wen­na som in­te vill upp­ge vil­ka de hör­da per­so­ner­na är.

Tre per­so­ner an­hölls på ons­da­gen miss­tänk­ta för del­ak­tig­het i mord. De tre är skä­li­gen miss­tänk­ta, den läg­re miss­tan­ke­gra­den, för mord.

På tors­da­gen hölls för­hör med två av de tre miss­tänk­ta, men även med fle­ra and­ra per­so­ner. I ons­dags för­ord­na­des of­fent­li­ga för­sva­ra­re till de tre anhållna per­so­ner­na. En av ad­vo­ka­ter­na, Per-Ing­var Ek­blad, sä­ger till TT att fler för­hör är att vän­ta.

– Vad vi har pra­tat om un­der de här för­hö­ren kan jag na­tur­ligt­vis in­te gå in på. Men jag kan sä­ga att för­hö­ren fort­sät­ter och se­dan får vi se var det här lan­dar, sä­ger Per-Ing­var Ek­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.