Två ut­red­ning­ar

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Re­ge­ring­en har till­satt en ut­red­ning som ska se över as­si­sten­s­er­sätt­ning­en i so­ci­al­för­säk­rings­bal­ken (SFB) och la­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de (LSS). Det hand­lar bland an­nat om att ”se över bris­ter­na i sy­ste­met” och ska­pa en mer jäm­lik si­tu­a­tion över lan­det. Den ska va­ra klar hös­ten 2018.

Den and­ra ut­red­ning­en hand­lar om att be­käm­pa brott i väl­fär­den. Syf­tet är att iden­ti­fi­e­ra risker i det skat­te­fi­nan­si­e­ra­de väl­färds­sy­ste­met och fö­re­slå åt­gär­der för att mot­ver­ka att bi­drag och för­må­ner ham­nar i hän­der­na på kri­mi­nel­la. Den ska va­ra klar i maj 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.