Ny in­flu­ens­avåg på in­gång

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT

In­flu­en­sa­sä­song­en är in­te över. En ny topp vän­tas drab­ba söd­ra Sve­ri­ge un­der feb­ru­a­ri, en­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­ten. Vin­ter­kräk­sju­kan är hel­ler in­te över­spe­lad och RS-vi­ru­set är på hög ni­vå.

Än kan vi in­te an­das ut. In­flu­en­sa, vin­ter­kräk­sju­ka och RS-vi­rus kan fort­fa­ran­de sät­ta klor­na i oss, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter.

– In­flu­en­sa­sä­song­en kom i gång ovan­ligt ti­digt, re­dan i no­vem­ber med en topp runt jul. Då var det en väl­digt kraf­tig topp i Norr­land och även i Stock­holm. Men nu ökar ak­ti­vi­te­ten främst i Gö­ta­land och de­lar av Sve­a­land. Det blir en and­ra topp, men in­te li­ka hög som den var kring jul, sä­ger An­na­Sa­ra Car­na­han, epi­de­mi­o­log på Folk­hälso­myn­dig­he­ten, till SVT. Det är i stort sett för sent att vac­ci­ne­ra sig, då det tar två vec­kor för skyd­det att ver­ka. Bäs­ta sät­tet för att und­vi­ka att bli smit­tad är att va­ra no­ga med hand­hy­gi­e­nen, en­ligt Car­na­han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.