Dags att ta mjölklarm på all­var

Svenska Dagbladet - - NYHETER - KOMMENTAR HENRIK ENNART

Mjölk har som ing­et an­nat livs­me­del länge be­hand­lats som en svensk riksan­ge­lä­gen­het. Än i dag lig­ger fo­kus mer på till­växt, jobb, kli­mat och öpp­na land­skap än på om mjöl­ken verk­li­gen är så häl­so­sam att dricka som det på­stås. Fak­tum är att vi även i mjöl­kens för­lo­va­de land bör ta mjölklar­men på all­var. När en stor stu­die från Uppsa­la och Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet nu vi­sar på ett rakt sam­band mel­lan mer mjölk­dric­kan­de och ökad risk för att dö i för­tid är det långt ifrån ett förs­ta en­samt var­nings­bloss.

Sig­na­ler­na har sam­lats på hög länge om att allt in­te står rätt till med det som de fles­ta av oss först ser när vi öpp­nar kyl­skåps­dör­ren. Ut­an att nå­gon åt­gärd vid­ta­gits.

Ett un­dersta­te­ment i sam­man­hang­et är att när myc­ket sto­ra stu­di­er vi­sar på en tyd­ligt ökad risk för kvin­nor att dö el­ler bry­ta be­nen av sig så bor­de det åt­minsto­ne fin­nas an­led­ning att på all­var ut­re­da hur smart det är för vux­na att stjäl­pa i sig mjölk.

När jag väx­te upp fanns en stor re­klam­kam­panj som no­ga in­prän­ta­de att mjölk ger star­ka ben. Där­för tyck­te nog en och an­nan att det var svår­smält när sam­ma svens­ka fors­ka­re för två år se­dan rap­por­te­ra­de att mjölk tvärtom ger sva­ga ben.

Ut­om­lands kon­sta­te­ra­de fors­ka­re att det ju stäm­de rätt bra med den enk­la ob­ser­va­tio­nen att ben­skör­het är myc­ket van­li­ga­re hos oss mjölk­dric­ka­re i Skan­di­na­vi­en än på and­ra håll i värl­den där man dric­ker mind­re mjölk och hål­ler sig till smör, ost och yog­hurt.

Men un­der ru­bri­ken ”ben­skör­het” på Livs­me­dels­ver­kets hem­si­da sägs ingen­ting om ris­ker­na och där fram­hålls fort­fa­ran­de mjölk­pro­duk­ter som bra käl­lor till kal­ci­um. In­te ett ord om att grön­sa­ker, frukt och nöt­ter ock­så fun­ge­rar bra.

Fun­de­ra gär­na över hur kon kan un­der­hål­la sitt mäk­ti­ga ske­lett ge­nom att ba­ra äta gräs. Grö­na väx­ter är ful­la med kal­ci­um.

Mjöl­ken och svens­kar­na har en lång re­la­tion. Kon kom hit för 6000 år se­dan och för 4000 år se­dan bör­ja­de en gen bli van­lig som gjor­de att allt fler tål­de att dricka komjöl­ken. Det hjälp­te sä­kert många att över­le­va i det hår­da kli­ma­tet.

På 1900-ta­let blev mjöl­ken en när­mast grund­lags­be­fäst del av det svens­ka folk­häl­so­ar­be­tet och ve den po­li­ti­ker som vå­ga­de ifrå­ga­sät­ta skol­mjöl­ken. I al­la fall den mag­ra. När bar­nens kon­sum­tion bör­ja­de fal­la blev mjölk ett skol­bok­sex­em­pel på åter­lan­se­ring ge­nom den syn­ner­li­gen lyc­ka­de re­klam­kam­panj som sål­de in café au lait – och se­na­re lat­te – till vux­na.

Ut­om­lands har le­dan­de fors­ka­re som Har­vards Wal­ter Wil­lett länge rus­kat på hu­vu­det åt vux­na svenskars mjölk­dric­kan­de.

Själv fick jag ock­så en re­jäl tan­ke­stäl­la­re när jag för någ­ra år se­dan tit­ta­de ige­nom all forsk­ning jag kun­de hit­ta om mjölk och all­var­lig prosta­tacan­cer och såg att prak­tiskt ta­get al­la re­sul­tat pe­ka­de i en och sam­ma rikt­ning. Näm­li­gen åt fel håll.

Än­då var det för­tviv­lat svårt att få nå­gon svensk fors­ka­re – men in­te ut­länds­ka – att of­fent­ligt läg­ga ihop ett plus ett.

När nu den svens­ke fors­ka­ren Karl Mi­chaëls­son åter stic­ker in han­den i ge­ting­bo­et så är det med en stor ob­ser­va­tions­stu­die, vil­ket en och an­nan kri­ti­ker kom­mer att slå ner på. Det med­för vis­sa bris­ter när det gäl­ler att för­kla­ra or­sak och ver­kan, men stu­di­en är smart kon­stru­e­rad. Sär­skilt hos kvin­nor kun­de man se en ökad risk vid hög­re mjölkin­tag i kom­bi­na­tion med läg­re in­tag av frukt och grönt.

Det ta­lar för att mjölk­sock­ret är bo­ven ef­tersom det bidrar till ox­i­da­tiv stress och låggra­dig kro­nisk in­flam­ma­tion, nå­got som mot­ver­kas av an­tiox­i­dan­ter.

Re­sul­ta­ten stäm­mer ock­så med två and­ra kän­da fe­no­men: dels att kvin­nor bry­ter ner mjölk­sock­ret galak­tos säm­re än män, vil­ket tro­li­gen be­ror på att galak­tos finns i mo­ders­mjöl­ken, och dels att kvin­nor tycks ha li­te stör­re för­må­ga än män att till­go­do­gö­ra sig an­tiox­i­dan­ter via ma­ten. Att ris­ken var mind­re för yog­hurt än för mjölk ty­der ock­så på att mjölk­sock­ret spe­lar in ef­tersom det del­vis bryts ner vid fer­men­ta­tion.

Vi är för­vis­so in­te råt­tor men det är tan­ke­väc­kan­de att i för­sök med gna­ga­re bru­kar galak­tos ru­tin­mäs­sigt an­vän­das för att dri­va fram kro­nisk in­flam­ma­tion och för ti­digt åld­ran­de.

När den för­ra stu­di­en pub­li­ce­ra­des för två år se­dan i an­sed­da Bri­tish me­di­cal jour­nal skrev tid­ning­en i en le­dar­kom­men­tar att ”mjöl­kens roll för död­lig­het nu mås­te fast­stäl­las slut­gil­tigt”.

Någ­ra så­da­na an­sat­ser från svens­ka myn­dig­he­ter har vi än­nu in­te sett här i mjöl­kens för­lo­va­de hem­land.

Fun­de­ra gär­na över hur kon kan un­der­hål­la sitt mäk­ti­ga ske­lett ge­nom att ba­ra äta gräs.

Henrik Ennart be­va­kar mat och häl­sa. Läs fler tex­ter av ho­nom på SvD.se/av/henrik-ennart

FOTO: MA­LIN HOELSTAD/AR­KIV 2010

En stu­die från Uppsa­la och Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet vi­sar att ett högt in­tag av mjölk kan re­sul­te­ra i ökad risk för död i för­tid.

FOTO: LARS PEHRSON/AR­KIV 2011

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.