Tul­lens be­slag av ba­tong­er ökar stort

Svenska Dagbladet - - NYHETER - JAN MAJLARD jan.majlard@svd.se

An­ta­let be­slag av skjut­va­pen har gått ner. Men där­e­mot be­slag­tog Tull­ver­ket näs­tan 4 000 ba­tong­er för­ra året, en­ligt färs­ka siff­ror.

– Man slår folk i hu­vu­det med dem. El­ler an­vän­der dem för att slå sön­der knä­skå­lar­na på folk, sä­ger Jonas Karls­son, sak­kun­nig vid Tull­ver­ket.

Det är in­te olag­ligt att ha en ba­tong hem­ma i bo­sta­den. Där­e­mot är det mot la­gen att fö­ra in en ba­tong i lan­det el­ler att bä­ra den på all­män plats.

– Det är sam­ma som med kniv­la­gen, upp­ly­ser Jonas Karls­son.

De fles­ta av de in­smugg­la­de ba­tong­er­na kom­mer från USA och Asi­en.

– Vi har ta­git över 2500 hop­fäll­ba­ra te­leskop­ba­tong­er och 1 300 fjä­der­ba­tong­er, be­rät­tar Jonas Karls­son.

Är ba­tong­er at­trak­ti­va för ”van­ligt folk”?

– Nej, jag skul­le sä­ga att de är kopp­la­de till kri­mi­na­li­tet i förs­ta ske­det, fö­re an­vän­dan­de av skjut­va­pen. Man slår folk i hu­vu­det med dem. El­ler an­vän­der dem för att slå sön­der knä­skå­lar­na på folk. Men det finns väl även de som vill skaf­fa sig en ba­tong i själv­för­svars­syf­te, sä­ger Jonas Karls­son.

An­ta­let far­li­ga fö­re­mål och and­ra va­pen som smugglas in har ökat dra­ma­tiskt un­der se­na­re år. Från 1 538 styc­ken un­der 2014 och 2 101 un­der 2015 till he­la 6 378 un­der 2016.

– Det kan ut­ö­ver ba­tong­er rö­ra sig om till ex­em­pel sti­let­ter, kast­stjär­nor, tår­gas och pep­parsprej, be­rät­tar Jonas Karls­son.

De­fi­ni­tio­nen av ett far­ligt fö­re­mål är att det kan an­vän­das i syf­te att ska­da en an­nan per­son.

– Det finns även be­slag av tjoc­ka el­kab­lar, som klipps av och kan an­vän­das som ba­tong­er, sä­ger Jonas Karls­son.

I Tull­ver­kets na­tio­nel­la sta­tistik mins­kar sam­ti­digt an­ta­let be­slag­tag­na skjut­va­pen. Från 115 styc­ken 2014 till 61 un­der 2015 och ner till ba­ra 53 un­der fjol­å­ret.

– Skjut­va­pen är ett helt an­nat mo­dus än för­bruk­nings­sa­ker som nar­ko­ti­ka och al­ko­hol. Be­ställ­ning­ar kom­mer stöt­vis. Det kan va­ra en ny kon­stel­la­tion kri­mi­nel­la som be­hö­ver en för­stärk­ning, sä­ger Jonas Karls­son.

Vil­ka är skjut­vap­nen som smugglas?

– Ti­di­ga­re år var det mest pi­sto­ler och re­volv­rar. Men nu är det näs­tan ute­slu­tan­de au­to­mat­va­pen, som Ka­lasj­ni­kovs, sä­ger Jonas Karls­son.

Sta­tisti­ken från Tull­ver­ket vi­sar ock­så att an­tal be­slag­tag­na nar­ko­tis­ka lä­ke­me­del näs­tan för­dubb­lats från 2014 till 2016. Av nar­ko­tis­ka pre­pa­rat ökar can­na­bis/ma­riju­a­na och ecsta­sy, bå­de pul­ver och ta­blet­ter, mar­kant. Även be­sla­gen av LSD, he­ro­in och opi­um ökar suc­ces­sivt.

När det gäl­ler al­ko­hol ökar bå­de be­sla­gen av sprit och starkvin. Där­e­mot har be­sla­gen av öl gått ner. Det gäl­ler även ci­ga­ret­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.