Sex års fäng­el­se för barn­våld­täkt

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT TT TT

En man i 45-års­ål­dern döms till sex års fäng­el­se för tre fall av grov våld­täkt mot barn. Över­grep­pen ska ha skett på ett flyk­ting­bo­en­de i Västsve­ri­ge pe­ri­o­den april till sep­tem­ber 2016, skri­ver Ny­he­ter­sto.se. Han ska även ut­vi­sas ur lan­det.

Flic­kan, som är i ti­o­års­ål­dern, tving­a­des bland an­nat se porr­film och upp­ma­na­des se­dan att här­ma sa­ker som vi­sa­des.

Man­nen frias dock från an­kla­gel­ser om 20 fall av våld­täkt mot en kvin­na på bo­en­det.

Jag fick ett brev där det stod att jag in­te har för­äld­rar i Sve­ri­ge.

Mo­ha­mad Ali Ra­mesh­li, 19 år, till P 4 Ble­kinge – apro­på att Skat­te­ver­ket in­te re­gi­stre­rar släkt­band mel­lan för­äld­rar och unga sy­ri­er som fyllt 18 in­nan up­pe­hålls­till­stånd be­vil­jats. Ver­ket be­dö­mer in­te de sy­ris­ka do­ku­men­ten som till­för­lit­li­ga.

Al­li­an­sen vill läg­ga ner Ar­bets­för­med­ling­en och i stäl­let lå­ta and­ra ak­tö­rer ta an­svar för att hjäl­pa ar­bets­sö­kan­de att få jobb. Al­li­ans­par­ti­er­na la­de i går fram ett för­slag i ar­bets­mark­nads­ut­skot­tet som ett förs­ta steg i vad man an­ser va­ra en nöd­vän­dig för­änd­ring av ”den stat­li­ga match­nings­funk­tio­nen”.

– Vi läg­ger många mil­jar­der på Ar­bets­för­med­ling­en ut­an att det ger re­sul­tat, sä­ger Eli­sa­beth Svantesson (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.