Rap­por­ter om rä­der ska­kar im­mi­gran­ter

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - SAND­RA JO­HANS­SON sand­ra.jo­hans­son@svd.se

NEW YORK Ef­ter allt fler rap­por­ter om rä­der väx­er oron bland män­ni­skor som sak­nar up­pe­hålls­till­stånd i USA. Även i stä­der där myn­dig­he­ter­na in­te sam­ar­be­tar med im­mi­gra­tions­myn­dig­he­ten så ris­ke­rar de ”odo­ku­men­te­ra­de” att bli ut­vi­sa­de. På tors­da­gen hölls nya pro­tes­ter runt om i USA.

I går hölls en ”Day wit­hout im­mi­grants” runt om USA. Ge­nom att in­te gå till si­na ar­be­ten och hål­la si­na bu­ti­ker och re­stau­rang­er stäng­da vil­le im­mi­gran­ter vi­sa USA:s pre­si­dent vad de bidrar med i eko­no­min. Även sko­lor del­tog i pro­tes­ten. En­ligt CNN stäng­de fle­ra lunch­re­stau­rang­er kring kon­gres­sen, ef­tersom de som ar­be­tar där är im­mi­gran­ter. Pro­tes­ter­na kom­mer ef­ter rap­por­ter om hur myn­dig­he­ter har bör­jat knac­ka dörr för att ut­vi­sa män­ni­skor.

I slu­tet av ja­nu­a­ri ut­fär­da­de Do­nald Trump ett pre­si­dent­de­kret som upp­ma­nar myn­dig­he­ter att ak­tivt ar­be­ta för att ut­vi­sa im­mi­gran­ter som har be­gått nå­got brott el­ler be­fin­ner sig i lan­det il­le­galt. Se­dan dess har det kom­mit en rad rap­por­ter om rä­der där im­mi­gran­ter har ta­gits i för­var. För­ra vec­kan hand­la­de det om näs­tan 700 fall, en del har re­dan ut­vi­sats. Nu väx­er oron.

–Det här är myn­dig­hets­per­so­ner som går in i lä­gen­hets­bygg­na­der och på ar­bets­plat­ser. Det här är någon­ting nytt, sä­ger Su­san­nah Vol­pe, ju­rist vid Washing­ton-ba­se­ra­de Ayu­da som ger im­mi­gran­ter rätts­lig hjälp, till New York Ti­mes.

Det är in­te hel­ler ba­ra im­mi­gran­ter­na själ­va som oro­as, även ar­bets­gi­va­re har höjt si­na rös­ter. Ny­li­gen gick jord­bruks­ä­ga­re i Ka­li­for­ni­en ut of­fent­ligt med sin oro över vad som kom­mer att hän­da med de­ras verk­sam­het. Fle­ra av dem rös­ta­de på Trump men oro­as nu över att han ska ut­vi­sas stör­re de­len av de­ras ar­bets­kraft. Ma­jo­ri­te­ten av de som ar­be­tar på fäl­ten är im­mi­gran­ter. ”Jag hop­pas att Trump för­står, som fö­re­tags­le­da­re, vad det skul­le in­ne­bä­ra”, sa Jeff Mar­chi­ni, chef för ett stort jord­bruk i Ka­li­for­ni­en, i en ra­di­o­in­ter­vju i vec­kan.

Kon­trol­ler av im­mi­gran­ter har sket­tä­ven in­nan Trump till­träd­de, men räds­lan och oron är en­ligt fle­ra hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner på­tag­ligt vär­re se­dan Trump kom till mak­ten. Trump har tyd­ligt pri­o­ri­te­rat frå­gan om att ut­vi­sa män­ni­skor ut­an up­pe­hålls­till­stånd och har en hård re­to­rik mot im­mi­gran­ter som han of­ta kopp­lar sam­man med ter­ro­rism och kri­mi­na­li­tet.

Do­nald Trump har ock­så sagt att han ska stry­pa vis­sa for­mer av fi­nan­sie­ring till stä­der som New York, Los Ang­e­les och Phi­la­del­p­hia som är så kal­la­de ”san­ctu­a­ry ci­ti­es”. Det in­ne­bär att po­lis och väk­ta­re in­te per au­to­ma­tik sam­ar­be­tar med im­mi­gra­tions­myn­dig­he­ten. Än­då le­ver im­mi­gran­ter ut­an pap­per och im­mi­gran­ter som be­gått även små brott in­te risk­fritt i så­da­na stä­der. Im­mi­gra­tions­myn­dig­he­ter­na kan fort­fa­ran­de dy­ka upp på de­ras ar­bets­plats el­ler i de­ras hem. En åkla­ga­re i New York be­rät­ta­de ny­li­gen att hon in­te ak­tivt hjäl­per im­mi­gran­ter att hål­la sig un­dan, men att hon bru­kar ge per­so­ner i risk­zo­nen en hint.

– Jag bru­kar frå­ga om de bor på den adress som de angav till po­li­sen när de åk­te fast för nå­got. För om du in­te gör det är det svå­ra­re för po­li­sen att hit­ta dig. Sen får de själ­va läg­ga ihop ett plus två, sä­ger åkla­ga­ren som he­ter Patricia La­vel­le till New York Ti­mes.

I USA finns se­dan 2012 ett sär­skilt pro­gram kal­lat De­fer­red Ac­tion for Child­hood Ar­ri­vals, DACA. I pro­gram­met får runt 750 000 per­so­ner tillå­tel­se att stan­na och ar­be­ta i USA om de är ostraf­fa­de och kan vi­sa att de har va­rit här se­dan de var barn. Om Trump kom­mer att be­hål­la det är oklart. Han har ti­di­ga­re kri­ti­se­rat pro­gram­met för att va­ra en am­ne­sti för olag­li­ga hand­ling­ar, men vid en press­kon­fe­rens på tors­da­gen sa han att han ska se över pro­gram­met ”med hjär­ta”.

Dot­tern till en il­le­gal in­vand­ra­re i Flo­ri­da. Dus­sin­tals barn till för­äld­rar som ta­git sig in i USA il­le­galt sam­la­des i tis­dags ut­an­för borg­mäs­ta­re Car­los Gi­me­nez kon­tor i Mi­a­mi-Da­de County för att be om hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.