Lo­van­de tes­ter av ma­la­ria­vac­cin

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - TT

Ett ma­la­ria­vac­cin som ef­ter­lik­nar ef­fek­ten av ett mygg­bett har gett lo­van­de re­sul­tat i stu­di­er på män­ni­skor. Vid en stu­die i Tyskland gav vac­ci­net ett hund­ra­pro­cen­tigt skydd i tio vec­kor, me­dan en stu­die ute i verk­li­ga för­hål­lan­den i Ma­li gav en läg­re ni­vå av skydd.

Vac­ci­net an­vän­der en le­van­de, men in­te fär­dig­ut­veck­lad, va­ri­ant av ma­la­ri­a­pa­ra­si­ten för att sti­mu­le­ra fram en re­ak­tion som ger ett skydd.

Myc­ket ar­be­te kvar­står och ett even­tu­ellt vac­cin skul­le in­te kom­ma ut på mark­na­den för­rän om två år.

En­ligt världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO smit­ta­des över 200 mil­jo­ner män­ni­skor av ma­la­ria un­der 2015, och av des­sa dog över 400 000. Över 90 pro­cent av döds­fal­len sker i af­ri­kans­ka län­der.

Ma­la­ria­vac­ci­net ef­ter­lik­nar re­ak­tio­nen ef­ter ett mygg­bett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.