”Ett starkt EU är bra för al­la”

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - WIKTOR NUMMELIN

Där USA ser sön­der­fall ser Ka­na­da i stäl­let styr­ka.

– He­la värl­den tjä­nar på ett starkt EU, sä­ger pre­miär­mi­nis­ter Jus­tin Tru­deau på be­sök i EU­par­la­men­tet.

Den ka­na­den­sis­ke re­ge­rings­che­fen möt­tes med ap­plå­der och fo­to­gra­fe­ra­des fli­tigt av par­la­ments­le­da­mö­ter­na på plats i Stras­bourg.

Da­gen ef­ter att par­la­men­tet sagt ja till fri­han­dels­av­ta­let Ce­ta ut­lo­va­de Tru­deau en ljus fram­tid för re­la­tio­nen mel­lan Ka­na­da och EU.

–Jag är över­ty­gad om att vi kom­mer att upp­nå fan­tas­tis­ka sa­ker till­sam­mans un­der kom­man­de år, ta­la­de Tru­deau.

– Ce­ta är en di­rekt speg­ling av vad vi har ge­men­samt och kom­mer att tjä­na ka­na­den­sa­re och eu­ro­pé­er un­der ge­ne­ra­tio­ner fram­ö­ver. Jag kan med sä­ker­het sä­ga: det här är ba­ra bör­jan, sa­de pre­miär­mi­nis­tern.

USA:s nye pre­si­dent Do­nald Trump har väckt re­jäl oro på si­na håll in­om EU, in­te minst se­dan Ted Mal­loch – som många tror ska bli Trumps EU-am­bas­sa­dör – i in­ter­vju­er ta­lat om att eu­ron kan kol­lap­sa in­om 1,5 år och att han gär­na ser att he­la EU går i gra­ven, pre­cis som Sov­je­tu­ni­o­nen en gång gjor­de.

Från Ka­na­da upp­munt­ras i stäl­let till god grann­säm­ja.

–Att vi­sa att go­da grann­re­la­tio­ner är bra för att få sa­ker gjor­da tror jag är nå­got som he­la värl­den kan tjä­na på, sa­de Tru­deau på en press­kon­fe­rens ef­ter ta­let i Stras­bourg.

FOTO: ADRI­AN WYLD/AP

Ka­na­das pre­miär­mi­nis­ter Jus­tin Tru­deau.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.