Arab­för­bun­det tror på två sta­ter

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - TT TT

En­ligt Ah­med Abul Gheit, Arab­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, krävs det en tvåstats­lös­ning för Is­ra­el och Pa­les­ti­na. Ut­ta­lan­det kom­mer da­gen ef­ter att USA:s pre­si­dent Do­nald Trump ef­ter sam­tal med Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Benjamin Ne­ta­ny­a­hu sagt att hans re­ge­ring tit­tar på bå­de en tvåstat­s­och en en­stats­lös­ning.

– Det krävs en ge­nom­ar­be­tad och rätt­vis lös­ning ba­se­rad på en tvåstats­lös­ning och upp­rät­tan­det av en själv­stän­dig pa­les­tinsk stat, sä­ger Gheit ef­ter att ha träf­fat FN-che­fen An­tó­nio Gu­ter­res i Kai­ro.

Han sa­de ock­så att lös­ning­en mås­te byg­ga på 1967 års grän­ser.

En­ligt Gheit vo­re det ock­så ex­plo­sivt för Mel­la­nöstern om USA flyt­tar sin am­bas­sad i Is­ra­el från Tel Aviv till Je­ru­sa­lem. Trump lo­va­de det­ta un­der val­rö­rel­sen, men se­na­re ut­ta­lan­den ty­der på att hans ad­mi­nist­ra­tion tve­kar.

He­li­kopt­rar släp­per vat­ten­bom­ber över Port Hills ut­an­för den ny­zee­länds­ka sta­den Christ­church, där två sto­ra brän­der skör­dat över 700 hek­tar skog se­dan de bröt ut i mån­dags kväll. En per­son om­kom tra­giskt när en av he­li­kopt­rar­na kra­scha­de. Hund­ra­tals in­vå­na­re har tving­ats läm­na si­na hem och el­va bo­stä­der har för­störts. Myn­dig­he­ter­na har ut­fär­dat ka­ta­strof­till­stånd i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.