70 dö­da i själv­mord­s­at­tack i Pa­kis­tan

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - TT TT

Döds­siff­ran fort­sat­te på tors­dag­kväl­len att sti­ga ef­ter då­det i söd­ra Pa­kis­tan, då en själv­mords­bom­ba­re ut­lös­te en spräng­ladd­ning vid en he­lig plats där många män­ni­skor ha­de sam­lats. Över 70 män­ni­skor har mist li­vet, en­ligt pa­ki­stansk po­lis.

Ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen IS häv­dar via sin pro­pa­gan­da­ka­nal Amaq att grup­pen lig­ger bakom det död­li­ga då­det. mil­jo­ner ru­pi­er (mot­sva­ran­de cir­ka 65 000 kro­nor) är max­be­lop­pet för vad ett bröl­lop får kos­ta ut­an att ar­ran­gö­rer­na mås­te skän­ka 10 pro­cent av to­tal­kost­na­den till fat­ti­ga­re brud­par, en­ligt ett ny­lan­se­rat för­slag från den in­dis­ke par­la­ments­le­da­mo­ten Ran­je­et Ran­jan som på det­ta sätt öns­kar jäm­na ut so­ci­a­la skill­na­der i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.