Nytt gri­pan­de ef­ter miss­tänkt gift­mord

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - TT

Yt­ter­li­ga­re en per­son har gri­pits ef­ter det miss­tänk­ta gift­mor­det på Kim Jong-Nam, halv­bror till Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jong­Un. Ma­lay­sia kan kom­ma att över­läm­na Kim Jong-Nams kropp till Nordkorea, som tros lig­ga bakom mor­det.

Un­der går­da­gen grep ma­lay­sisk po­lis först en in­do­ne­sisk kvin­na och där­ef­ter en man från Ma­lay­sia som tros va­ra hen­nes pojk­vän, skri­ver BBC. Se­dan ti­di­ga­re sit­ter en 28-årig kvin­na med vi­et­na­me­siskt pass fri­hets­be­rö­vad, miss­tänkt för in­bland­ning i mor­det på flyg­plat­sen i Ku­a­la Lum­pur.

Me­dan po­lis­ut­red­ning­en på­går för­sö­ker Nord­ko­re­as re­ge­ring för­må Ma­lay­sia att läm­na över Kim Jong-Nams kropp. Och en­ligt Ma­lay­si­as vice pre­miär­mi­nis­ter Ah­mad Za­hid Ha­mi­di kan lan­det kom­ma att gå med på det.

–Vår po­li­cy är att vi mås­te vår­da vå­ra bi­la­te­ra­la re­la­tio­ner med al­la län­der, sä­ger han, sam­ti­digt som han be­kräf­tar att re­ge­ring­en i Pyon­gy­ang har kom­mit med en för­frå­gan.

En över­läm­ning av Kim Jong­Nams kropp kan dock ske först ef­ter det att de ma­lay­sis­ka myn­dig­he­ter­na är fär­di­ga med si­na un­der­sök­ning­ar, un­der­stry­ker mi­nistern.

Den and­ra kvin­na som greps ti­di­ga­re un­der tors­da­gen har ett in­do­ne­siskt pass. Lik­som den förs­ta miss­tänk­ta syns hon på bilder från över­vak­nings­ka­me­ror på flyg­plat­sen, en­ligt Ma­lay­si­as stat­li­ga ny­hets­by­rå.

Även den 28-åri­ga kvin­na som greps först syns på över­vak­nings­bil­der­na. Hon är där iklädd en vit trö­ja med tex­ten ”LOL”.

Po­li­sen har sagt att de le­tar ef­ter fle­ra and­ra ut­länds­ka miss­tänk­ta.

På tors­dags­mor­go­nen ha­de fort­fa­ran­de ing­et sagts om mor­det i nord­ko­re­ans­ka stat­li­ga me­di­er. Vid mid­natt be­sök­te dik­ta­torn Kim Jong-Un ett pa­lats på sin pap­pas fö­del­se­dag. Den ti­di­ga­re le­da­ren Kim Jong Il, som dog 2011, var även far till den dö­da­de halv­bro­dern.

Syd­ko­re­ansk un­der­rät­tel­se­tjänst har be­kräf­tat att Kim Jong­Nam tros ha mör­dats av nord­ko­re­ans­ka agen­ter. En­ligt upp­gif­ter i fle­ra me­di­er at­tac­ke­ra­des han bak­i­från av två kvin­nor som ska ha spru­tat nå­gon form av gift i hans an­sik­te.

Kim Jong-Nam lev­de i ex­il och har även kri­ti­se­rat sin halv­bror of­fent­ligt.

Han skul­le fly­ga till re­gi­o­nen Macao i söd­ra Ki­na och togs ef­ter över­fal­let först om hand i flyg­plat­sens sjuk­rum. Han av­led i am­bu­lan­sen på väg till sjuk­hu­set. De miss­tänk­ta kvin­nor­na för­svann i en taxi.

Nord­ko­re­ans­ka tjäns­te­män ska ha för­sökt stop­pa ob­duk­tio­nen av halv­bro­derns kropp, en­ligt ma­lay­sis­ka re­ge­rings­käl­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.