Chur­chill-te­o­ri med rymd­klang

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - TT

Le­gen­da­risk pre­miär­mi­nis­ter, No­bel­pris­ta­ga­re i litteratur – och rymd­nörd. Winston Chur­chills in­tres­se för liv på and­ra pla­ne­ter har kom­mit i da­gen. Den brit­tis­ke stats­man­nen ska­par upp­märk­sam­het i det ve­ten­skap­li­ga sam­häl­let mer än 50 år ef­ter sin död.

An­led­ning­en är en es­sä om rym­den som Chur­chill skri­vit, och som nu del­vis pub­li­ce­rats i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Na­tu­re.

I tex­ten, som he­ter ”Are we alo­ne in the uni­ver­se?”, skri­ver Chur­chill bland an­nat att han ”in­te är till­räck­ligt få­fäng att tro att min sol är den en­da med en fa­milj av pla­ne­ter”.

Och Chur­chill ver­kar in­te ha va­rit helt ute och cyk­lat i si­na fun­de­ring­ar.

– Det ex­tra­or­di­nä­ra är hans tan­ke­gång, han tän­ker på pro­ble­met som en fors­ka­re, sä­ger Ma­rio Li­vio till nyhetsbyrån AFP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.