Kau­ris­mä­k­is film värm­de i Ber­lin

GULDVITTRING Den fins­ke filmfes­ti­val­rä­ven Aki Kau­ris­mä­ki skild­rar i sin nya film vän­ska­pen mel­lan en finsk re­stau­rang­ä­ga­re och en sy­risk flyk­ting. På filmfes­ti­va­len i Ber­lin tog kri­ti­ker­na ge­nast ”Ljus i nat­ten” till si­na hjär­tan.

Svenska Dagbladet - - KULTUR - JAN LUMHOLDT

som mist näs­tan he­la sin fa­milj i Aleppo, och sö­ker asyl. I än­nu en omiss­känn­lig Kau­ris­mä­ki-scen re­do­gör han för sin re­sa in­för en skinn­torr mi­gra­tions­tjäns­te­kvin­na. Det är rakt och en­kelt pre­sen­te­rat, som det an­står den­ne stor­mäs­ta­re på fäl­tet. Och ska­kan­de.

När se­na­re Kha­led och Wikström möts och en så­dan där ovän­tad vän­skap upp­står har vi re­dan ta­git dem till vå­ra hjär­tan den­na Al­la hjär­tans dag 2017. ”Ljus i nat­ten”, ett ex­em­pel så gott som nå­got på att Kau­ris­mä­ki all­tid är Kau­ris­mä­ki, top­pa­de di­rekt kri­ti­ker­ba­ro­me­tern. Svensk pre­miär den 17 mars. Imorgon lör­dag bor­de den få ett el­ler an­nat rik­tigt fint pris.

Än­nu en fa­vo­rit på väg till Sve­ri­ge är ung­ers­ka ”Testrol es lel­krol” (”Kropp och själ”), en in­tri­kat ro­man­tisk ko­me­di med två out­si­ders som nog in­te ens Kau­ris­mä­ki skul­le vå­ga hit­ta på. Ös­ter­ri­kis­ka, ljuvt kol­svar­ta ko­me­din ”Wil­de Maus” har glatt mång­en vän av Ha­ne­ke- och Seidl-läg­ret me­dan brit­tis­ka Sal­ly Pot­ter och hen­nes ma­li­ci­ö­sa en­semb­le – bland dem Kristin Scott Tho­mas, Ti­mot­hy Spall och en myc­ket elak Patricia Clark­son – bju­der på sede­ko­me­di ut­an prut i ”The par­ty”. Sist­nämn­da, ihop med Da­ni­e­la Ve­gas in­sats som sor­gear­be­tan­de transkvin­na i chi­lens­ka ”Una mu­jer fan­tasti­ca”, har nog sär­skilt fin pris­vitt­ring.

Tyskland självt har in­te helt ut­märkt sig i årets täv­lan, men har ett fint li­tet ess i An­dres Vei­els Jo­seph Beuys-do­ku­men­tär. Mer­par­ten av ”Beuys” be­står av ar­kiv­ma­te­ri­al med be­fri­an­de få ta­lan­de hu­vu­den och är en per­son­lig ex­posé över ef­ter­krigs­konst­nä­ren som mer än nå­gon an­nan har kal­lats den all­ra mest in­fly­tel­se­ri­ke. Att så fak­tiskt kan va­ra fal­let an­tyds om in­te an­nat av en märk­bart och starkt aty­piskt vörd­nads­full Andy War­hol i ett av klip­pen.

Svart hu­mor med hjär­ta syns ex­tra fint och ex­tra väl­kom­met det­ta 2017. Främst står en snart 60-årig finsk fes­ti­val­räv, vars vi­sion va­rit sta­bil se­dan bör­jan av

On­kel Aki, livs­lång är­ke­cy­ni­ker, tar sig an ett hög­ak­tu­ellt äm­ne med hu­ma­nis­tisk vär­me.

80-ta­let. On­kel Aki, livs­lång är­ke­cy­ni­ker, tar sig an ett hög­ak­tu­ellt äm­ne med hu­ma­nis­tisk vär­me och ut­an ett en­da pla­kat.

”Ljus i nat­ten” kun­de gott vi­sas i sko­lor, åt­minsto­ne av lä­ra­re som in­te får fnatt av all vod­ka och ci­gar­ret­ter.

Jan Lumholdt skri­ver om film i SvD. Läs fler rap­por­ter från Ber­lin, in­ter­vju­er och re­cen­sio­ner: SvD.se/av/jan-lumholdt

FOTO: MALLA HUKKANEN

Sher­wan Ha­ji och Si­mon Hus­se­in Al-Ba­zoon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.