Kam­panj för ho­ta­de kul­tur­fö­re­mål

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Kul­tur­chef Bi­trä­dan­de kul­tur­chef Kri­tik­re­dak­tö­rer Lit­te­ra­tur­re­dak­tör Lit­te­ra­tur­re­dak­tör E-post TT

Fy­ra svens­ka mu­se­er och or­ga­ni­sa­tio­ner star­tar en ge­men­sam kam­panj för att mins­ka ef­ter­frå­gan på stul­na kul­tur­fö­re­mål, skri­ver Da­gens Ny­he­ter.

I kam­pan­jen spri­der världs­kul­tur­mu­se­er­na, Svens­ka Une­scorå­det, Svens­ka Icom (In­ter­na­tio­nal Council of Mu­seums) och Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet bland an­nat Icoms lis­tor med ex­em­pel på fö­re­mål som of­ta säljs il­le­galt.

En av an­led­ning­ar­na till kam­pan­jen är att kon­flik­ter­na i Sy­ri­en och Irak ökat han­deln med stul­na kul­tur­fö­re­mål. FN:s sä­ker­hets­råd har för­bju­dit han­del med konst och an­tik­vi­te­ter från län­der­na i ett för­sök att mins­ka pro­ble­met.

”Forsk­ning­en vi­sar att det är ef­ter­frå­gan som dri­ver på plund­ring­en i fält. Vi vill bi­dra till att fler tän­ker ef­ter in­nan de kö­per kul­tur­fö­re­mål från till ex­em­pel Sy­ri­en och Irak”, sä­ger Eva Myr­dal, fors­ka­re vid världs­kul­tur­mu­se­er­na, i en press­re­le­a­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.