Pin­samt dumt med Matt Da­mon

Svenska Dagbladet - - KULTUR - JE­A­NET­TE GENTELE

Ac­tion

The great wall

Re­gi: Zhang Yi­mou Ma­nus: Car­lo Ber­nard, Doug Mi­ro, To­ny Gil­roy

Medv: Matt Da­mon, Jing Ti­an, Wil­lem Da­foe, Pedro Pa­scal Från 7 år. Imax 3D.

Zhang Yi­mou är en av Ki­nas och värl­dens bäs­ta re­gis­sö­rer. I sam­ar­be­tet med skå­de­spe­lers­kan Gong Li har han åstad­kom­mit dra­ma­tis­ka mäs­ter­verk som ”Det rö­da fäl­tet”, ”Den rö­da lyk­tan” och ”Att le­va”. Till­sam­mans med skå­de­spe­lers­kan Ziyi Zhang har han gjort oö­ver­träf­fa­de ac­tion­fil­mer som ”He­ro” och ”Fly­ing dag­gers”.

Matt Da­mon är bå­de en fin dra­ma­tisk ak­tör och en ro­lig ac­tionhjäl­te. Allt­så bor­de ett ki­ne­siskt sa­goä­ven­tyr som ut­spe­lar sig kring den ki­ne­sis­ka mu­ren med ho­nom i hu­vud­rol­len va­ra a match ma­de in he­a­ven för så­väl väs­ter­ländsk som ki­ne­sisk publik. Men det vill sig in­te i den­na Zhang Yi­mous förs­ta eng­elsk­språ­ki­ga film.

2008 iscen­sat­te Yi­mou den spek­ta­ku­lä­ra öpp­ningsce­re­mo­nin till de olym­pis­ka spe­len i Pe­king. Och han har fort­satt att gö­ra lik­nan­de sho­wer med tu­sen­tals ar­tis­ter runt om i Ki­na.

Det är ock­så mas­sce­ner­na som im­po­ne­rar i ”The great wall”. Mas­si­va sol­dat­ko­lon­ner som spring­er i ko­re­o­gra­fe­ra­de färg­for­ma­tio­ner på den sling­ran­de mu­ren. Hund­ra­tals varm­lufts­bal­long­er som sti­ger mot skyn. Tu­sen­tals brin­nan­de pi­lar som bil­dar ring när de slår ned. Kvinn­li­ga sol­da­ter som kas­tar sig hand­löst i rep ut­för stup. Allt ut­spe­lat mot ett mäk­tigt bergs­land­skap.

Wil­li­am (Matt Da­mon) och hans ovan­ligt su­re si­de­kick To­var (Pedro Pa­scal, känd från bland an­nat tv-se­ri­en ”Nar­cos”) är allt­så två fö­re det­ta le­go­sol­da­ter som hört ta­las om att ki­ne­ser­na upp­fun­nit nå­got som he­ter svart­krut som de vill läg­ga van­tar­na på. (Ki­ne­ser­na upp­fann svart­krut på 800-ta­let, så det mås­te va­ra nå­gon­stans där vi be­fin­ner oss i tid.) I stäl­let till­fång­a­tas de av en kvinn­lig be­fäl­ha­va­re vid en be­fäst­ning i mu­ren i när­he­ten av hu­vud­sta­den.

Många för­sök har gjorts att for­ce­ra den ki­ne­sis­ka mu­ren un­der år­hund­ra­de­nas lopp: av hun­ner, mon­go­ler och no­ma­der. Men ing­en av dem dy­ker upp här, ut­an va­rel­ser som ver­kar ha rymt från från ”Ju­ras­sic Park”. Kors­ning­en mel­lan ki­ne­sisk strids­konst och ry­tan­de ur­tidsmons­ter skär sig rik­tigt il­la.

Men pin­sam­mast av allt är än­då – trots att ki­ne­ser­na är mer avan­ce­ra­de än väs­ter­län­ning­ar­na på al­la om­rå­den – att Matt Da­mon är den som äger den av­gö­ran­de ”ma­nic­ken” som sät­ter monst­ren på plats. Det är ba­ra för dumt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.