Så­sig kom­pott ut­an dy­na­mik

Svenska Dagbladet - - KULTUR - JAN SÖ­DERQVIST

Sci­ence fic­tion

The spa­ce between us Re­gi: Pe­ter Chelsom Ma­nus: Allan Loeb, Pe­ter Chelsom, Tin­ker Lind­say Medv: Ga­ry Old­man, Asa But­ter­fi­eld, Britt Ro­bert­son Från 11 år.

Man kan ju be­dö­ma film ef­ter oli­ka vär­deska­lor. Den som öns­kar få många gen­rer för sin bil­jett­peng bör in­te tve­ka in­för ”The spa­ce between us”, som i det av­se­en­det är verk­ligt för­mån­lig. Här bjuds, till att bör­ja med, på sci­ence fic­tion i käck pi­on­jä­ran­da (vi män­ni­skor har bör­jat ko­lo­ni­se­ra Mars). Man kan ana en fläkt av ci­vi­li­sa­tions­kri­tik (re­sur­ser­na är på väg att si­na).

Så rå­kar det sig att det föds en li­ten gos­se där bor­ta på forsk­nings­sta­tio­nen ute i rym­den, vil­ket mås­te hem­lig­hål­las av nå­gon sorts pub­li­ci­tets­skäl. Var­för han, när han 16 år se­na­re sit­ter och chat­tar med en jämn­å­rig tjej, som han allt­så in­te kan träf­fa i kött­verk­lig­he­ten, låt­sas sit­ta iso­le­rad i en lä­gen­het i New York på grund av sjuk­dom.

Här gli­der fil­men över i ton­års­ko­me­di fylld av gängse an­pass­nings­pro­ble­ma­tik (vux­na fat­tar ingen­ting). När han se­dan skep­pas iväg till jor­den och rym­mer från Na­sa blir det oskulds­full fars av ty­pen ut­omjording vet in­te vad en häst är och har ald­rig va­rit med om regn för­ut.

Var­på fil­men raskt tar en ny vänd­ning och över­går i en del mju­kist­hril­ler (myn­dig­he­ter­na ja­gar Marspoj­ken, som mås­te in­fång­as ef­tersom han är hemlig och där­till krass­lig) och en del ”Hit­ta Ne­mo”, fast om­vänt, när han ger sig ut på vägar­na med sin kä­res­ta för att sö­ka rätt på sin pap­pa. Och så åter­vän­der vi till ton­års­ro­man­ti­ken, nu med någ­ra stänk av sal­ta tå­rar.

Bin­de­med­let i den­na så­si­ga bland­kom­pott är ljum­men soc­ker­lös­ning. Nå­gon dy­na­mik mel­lan de oli­ka in­gre­di­en­ser­na står ej att fin­na, ej hel­ler nå­gon idé om hur det he­la skul­le kun­na fun­ge­ra ens i te­o­rin. Må mark­nads­kraf­ter­na ut­krä­va ett straff som svi­der!

Britt Ro­bert­son och Asa But­ter­fi­eld i ”The spa­ce between us”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.