Schack­mäs­ta­re mot al­la odds

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Dra­ma

Queen of Katwe

Re­gi: Mi­ra Nair

Ma­nus: Wil­li­am Whe­e­ler Medv: Ma­di­na Nal­wanga, Da­vid Oy­e­lowo, Lu­pi­ta Nyong’o Från 11 år

Mi­ra Nair, mest för­knip­pad med suc­cé­er som ”Monsun­bröl­lop” (2001), har gjort ett an­tal ame­ri­kans­ka fil­mer ge­nom åren. Hon har även länge va­rit bo­satt i Ugan­da. Så när Dis­ney pla­ne­ra­de en verk­lig­hets­ba­se­rad fe­el­good­film om en flic­ka från Kam­pa­las slum som mot al­la odds blir schack­mäs­ta­re, var det an­tag­li­gen gans­ka själv­klart att an­li­ta Nair som re­gis­sör.

Un­der­bar­net Phio­na Mu­te­si spe­las av be­gå­va­de ny­kom­ling­en Ma­di­na Nal­wanga, men fil­mens af­fisch­namn är mex­i­kansk­keny­ans­ka stjär­nan Lu­pi­ta Nyong’o (”12 ye­ars a sla­ve”) som här spe­lar en­sam­stå­en­de fy­ra­barns­mor. Da­vid Oy­e­lowo (”Sel­ma”) gör rol­len som schackträ­na­ren Ro­bert Ka­ten­de.

Katwe är kåk­sta­den där Phio­na väx­er upp, drott­ning­en i titeln syf­tar för­stås bå­de på hen­ne och på schack­pjä­sen, i syn­ner­het den drott­ning som från bör­jan är en bon­de men som lyc­kas ta sig till and­ra si­dan brä­det och så att sä­ga gör en klass­re­sa för spel­pjä­ser. Den­na nå­got över­tyd­li­ga sym­bo­lik ekar ge­nom he­la fil­men. Mis­ter Ka­ten­de vi­sar bar­nen som dy­ker upp på den av kyr­kan ar­ran­ge­ra­de schack­klub­ben hur man kan över­sät­ta spe­let till de­ras oför­ut­säg­ba­ra verk­lig­het. Och Ka­ten­de be­rät­tar om hur han be­ta­la­de ter­mins­av­gif­ten på uni­ver­si­te­tet med just schack­vins­ter. Schack som över­lev­nads­stra­te­gi allt­så.

Mi­ra Nair är rätt re­gis­sör för att lyf­ta fram kåk­sta­dens folk­vim­mel ut­an att det blir ex­o­ti­se­ran­de, och hon ver­kar ha haft god hand med en en­semb­le där många är barn. Det är varmt och in­ner­ligt och in­te säl­lan rätt präk­tigt. En del svär­ta ryms ock­så – allt från tra­fi­ko­lyc­kor i en mil­jö där ing­en har råd med sjuk­hus­räk­ning­ar, och sto­ra­sys­kon som (an­tag­li­gen) pro­sti­tu­e­rar sig, till mer dif­fu­sa pro­blem med käns­lor av hopp­lös­het när var­da­gen är sig lik även ef­ter pris­po­ka­ler.

Ma­nu­set är in­te det mest ny­an­se­ra­de, här de­las folk in i an­ting­en snäl­la el­ler ela­ka – även om ing­en är jät­tetas­kig, det här är ju trots allt en Dis­ney­film med el­va­års­gräns. Po­si­tivt är att vi­ta män­ni­skor ly­ser med sin från­va­ro bå­de i rol­len som för­tryc­ka­re och be­fri­a­re. De syns in­te ens till för­rän Phio­na bör­jar åka ut­om­lands på in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar. I stäl­let är det klass­klyf­tor­na i da­gens Ugan­da som får re­pre­sen­te­ra orätt­vi­san. Som dock går att över­lis­ta, om en ba­ra är till­räck­ligt bra på schack. Na­ta­lie Krill och Erika Lin­der i ”Be­low her mouth”.

FOTO: NJUTAFILMS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.