Sex på be­kost­nad av ge­stalt­ning

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Dra­ma

Be­low her mouth

Re­gi: April Mul­len Ma­nus: Step­ha­nie Fabri­zi Medv: Erika Lin­der, Na­ta­lie Krill Från 15 år

Svens­ka mo­del­len Erika Lin­der gör skå­de­spe­lar­de­but som tak­läg­ga­re i det ro­man­tis­ka dra­mat ”Be­low her mouth”. Hen­nes hu­vud­rolls­fi­gur he­ter Dal­las, ef­ter de svens­ka för­äld­rar­nas dyr­kan av tv-se­ri­en. Dal­las är fri­gjord och cool, ”Mum­ble­co­re”-ras­pig på rös­ten; en vac­ker pojk­flic­ka (som dock ald­rig ve­lat bli kal­lad tom­boy). Hon tar för sig på To­ron­tos ne­onstin­na gay­klub­bar, men har svårt att kny­ta an, läm­nar part­ners och äls­ka­re i svår­mod, hjär­tek­ros­sa­de.

Men så på en fest spring­er hon in i en duk­tig flic­ka-fa­shio­nis­ta med höga klac­kar och hög lev­nads­stan­dard. Jas­mi­ne är fast i kon­ven­tio­nen ”a pe­nis and a job” och hål­ler först emot. Men när Dal­las, i lin­ne och med häft­pi­stol, läg­ger tak ut­an­för hen­nes föns­ter, leds Jas­mi­ne till att mastur­be­ra him­melskt mot vat­ten­strå­len i bad­ka­ret – som en ny di­men­sion av hant­ver­karsex. Ef­ter den kors­klipp­ning­en pånytt­föds Jas­mi­ne och ett pas­sio­ne­rat för­hål­lan­de tar vid.

I April Mul­lens film dis­tri­bue­ras sex och in­for­ma­tion på be­kost­nad av dra­ma­tisk ge­stalt­ning. Till­fäl­ligt bor­ta från säng­en ut­by­ter Dal­las och Jas­mi­ne för­nums­ti­ga livs­re­sumé­er mot fon­den av stor­stads­si­lu­et­ter, barn­ka­ru­sel­ler och fa­mil­je­kon­ven­tio­ner. Det är som små brev­fil­mer ur ”Bul­len”, fast myc­ket mer skis­sar­tat.

Än­då är det omöj­ligt att för­stå vad, ut­ö­ver sex­et möj­li­gen, som skul­le gö­ra den­na re­la­tion mer lång­li­vad än Dal­las ti­di­ga­re. Det är ock­så det en­da myste­ri­et i fil­men. Allt an­nat sägs ut, be­nämns och kom­men­te­ras. Di­a­lo­gen blir där­ef­ter, över­las­tad och kly­schig; un­der­tex­ten är obe­fint­lig.

”Be­low her mouth” vill prän­ta in bud­ska­pet om er­öv­rad sex­u­a­li­tet (sna­ra­re än bi­o­lo­giskt gi­ven). Men ur film­syn­punkt krävs det mer än en snygg yta för att kun­na se och gå i gång på dra­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.