Själv­cen­sur stop­pa­de in­ter­vju med Pamuk

KOMMENTAR Den tur­kis­ka tid­ning­en Hür­riy­et har stop­pat en in­ter­vju med Or­han Pamuk. No­bel­pris­ta­ga­ren ha­de för­kla­rat att han tänk­te rös­ta nej i den folk­om­röst­ning som kan ge pre­si­dent Er­do­gan mer makt.

Svenska Dagbladet - - KULTUR - AN­DERS Q BJÖRK­MAN an­ders.q.bjork­man@svd.se

Ny­li­gen häv­da­de Tur­ki­ets pre­miär­mi­nis­ter Mev­lüt Çavuşoğlu att inga tur­kis­ka jour­na­lis­ter sit­ter i fäng­el­se på grund av vad de har skri­vit. Det stod ett lö­jets skim­mer över ut­ta­lan­det. Det är all­mänt be­kant att ytt­ran­de­fri­he­ten är starkt in­skränkt i da­gens Tur­ki­et – lan­det be­skrivs som värl­dens störs­ta jour­na­list­fäng­el­se och många jour­na­lis­ter har tving­ats gå i ex­il.

Nu vi­sar det sig att en av Tur­ki­ets störs­ta dags­tid­ning­ar – Hür­riy­et – har valt att in­te pub­li­ce­ra sin se­nas­te in­ter­vju med No­bel­pris­ta­ga­ren Or­han Pamuk. I in­ter­vjun, som gjor­des av tid­ning­ens Washing­ton­kor­re­spon­dent, för­kla­ra­de Pamuk att han tänk­te rös­ta nej i den folk­om­röst­ning som ska av­gö­ra om lan­det ska an­ta en ny för­fatt­ning.

En så­dan för­fatt­ning skul­le stär­ka pre­si­dent­mak­ten mar­kant, på be­kost­nad av prin­ci­pen om makt­del­ning. Pre­si­dent Er­doğan, som re­dan idag styr lan­det i en auk­to­ri­tär stil, skul­le mer el­ler mind­re få car­te blanche att sty­ra lan­det som han be­ha­gar.

Or­han Pamuk be­kräf­tar i ett mejl till saj­ten Sus­ma att upp­gif­ter­na stäm­mer: ”Det är ty­värr sant. Jag sa att jag skul­le rös­ta nej och för­kla­ra­de skä­len till det­ta. Men in­ter­vjun pub­li­ce­ra­des in­te.” Or­han Pamuk.

Pre­si­dent Er­doğan, som ti­di­ga­re har ”be­ställt” åtal mot jour­na­lis­ter i di­rekt­sänd tv, har på sisto­ne i hot­ful­la ut­ta­lan­den an­tytt att det in­te är risk­fritt att rös­ta nej till den av ho­nom hett åtråd­da nya för­fatt­ning­en.

Bland an­nat har han för­sökt få det till att en nej-röst i folk­om­röst­ning­en den 16 april är ett stöd för kupp­ma­kar­na från den 15 ju­li för­ra året – vil­ket mer el­ler mind­re är det­sam­ma som att sä­ga att de är ter­ro­ris­ter och hotas av fäng­el­se.

– 16 april blir ett svar på 15 ju­li. De som rös­tar nej hål­ler på 15 ju­li, har pre­si­den­ten sagt en­ligt ny­hets­nät­ver­ket Do­kuz8.

Att jour­na­lis­ter som öp­pet de­kla­re­rar att de tän­ker rös­ta nej kan straf­fas har man re­dan sett prov på. För­ra vec­kan fick pro­gram­le­da­ren İr­fan Değir­men­ci spar­ken från tv-ka­na­len Ka­nal D ef­ter att han twittrat att han tänk­te rös­ta nej den 16 april.

Re­pre­sen­tan­ter för ka­na­lens äga­re‚ Doğan Group (som även äger Hür­riy­et, som nu ra­tat Pamuk-in­ter­vjun), sä­ger att pro­gram­le­da­ren fick spar­ken för att de­ras med­ar­be­ta­re mås­te va­ra opar­tis­ka vad gäl­ler folk­om­röst­ning­en.

Det­ta tycks dock ba­ra gäl­la åt ena hål­let – Hür­ryi­et-ko­lum­nis­ten Fa­tih Çe­kir­ge har i en ar­ti­kel för­kla­rat att han tän­ker rös­ta ja den 16 april och har hit­tills fått be­hål­la sitt ar­be­te.

Pre­si­dent Er­doğan har tvångs­kon­fis­ke­rat el­ler stängt de me­di­er som va­rit för fri­språ­ki­ga för hans smak och satt en­skil­da jour­na­lis­ter i fäng­el­se. Det sorg­li­ga re­sul­ta­tet tycks ha bli­vit att me­dieä­ga­re och jour­na­lis­ter nu i allt stör­re ut­sträck­ning väl­jer själv­cen­sur fram­för ris­ken att straf­fas.

FOTO: RMV/REX

Samp­ha.

FOTO: STAFFAN LÖWSTEDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.