Dags för stat­lig byg­gof­fen­siv

BOSTADSPOLITIK Bostads­bris­ten är skri­an­de och det är långt kvar tills dröm­men om ett eget hem kan bli verk­lig­het för många i vår ge­ne­ra­tion. För att lö­sa kri­sen mås­te sta­ten en­ga­ge­ra sig mer i bo­stads­byg­gan­det, skri­ver Ola Palm­gren och María-El­sa Sal­vo, S

Svenska Dagbladet - - DEBATT - NÄRINGSLIV DE­BATT Fre­dric Karén fre­dric.ka­ren@svd.se ma­ria.rim­pi@svd.se Da­ni­el Ke­derstedt da­ni­el.ke­derstedt@svd.se Niklas Ki­er­ke­gaard niklas.ki­er­ke­gaard@svd.se Gunilla As­ker gunilla.as­ker@svd.se Björn Hygs­tedt bjorn.hygs­tedt@svd.se 08-13 50 00, an­nons­bok

En bo­stad är så myc­ket mer än ba­ra tak över hu­vu­det. Den är vårt hem och vår borg. Plat­sen där vi kan bju­da vän­ner och fa­milj på mid­dag, ut­veck­la fri­tids­in­tres­sen och ska­pa en grund för trygg­het och god livs­kva­li­tet. På så sätt är bo­sta­den grun­den till fri­het.

Men det är en fri­het som i dag in­te är själv­klar för al­la. He­la Sve­ri­ge har un­der många år sam­lat på sig ett stort bo­stads­un­der­skott, och sär­skilt stor är bris­ten på bil­li­ga hy­res­rät­ter. Bo­sta­den har bli­vit en lyx­va­ra som ba­ra de med höga in­koms­ter el­ler sto­ra för­mö­gen­he­ter har råd med, och det märks väl­digt tyd­ligt för oss unga ef­tersom vi of­tast sak­nar bå­da.

Men tack va­re en ak­tiv lo­kal bostadspolitik från Stock­holms röd­grön­ro­sa sty­re byggs det nu mer i kom­mu­nen än det gjorts se­dan mil­jon­pro­gram­mets da­gar. En ak­tiv mark­po­li­tik, hand­lings­kraf­tig all­män­nyt­ta och stopp för an­svars­lö­sa om­bild­ning­ar läg­ger grun­den för att Stock­holm ska bli ett na­tio­nellt fö­re­dö­me när det gäl­ler bo­stads­byg­gan­de.

Trots det fort­sät­ter bostads­bris­ten att va­ra skri­an­de, och det är långt kvar tills dröm­men om ett eget hem kan bli verk­lig­het för många i vår ge­ne­ra­tion. För att lö­sa kri­sen på bo­stads­mark­na­den mås­te sta­ten en­ga­ge­ra sig mer i bo­stads­byg­gan­det. Den röd­grö­na re­ge­ring­en har vis­ser­li­gen le­ve­re­rat ett an­tal för­slag som le­der i rätt rikt­ning, till ex­em­pel bygg­bonus till kom­mu­ner­na och in­ve­ste­rings­stöd till byg­gan­de av bil­li­ga, kli­mats­mar­ta hy­res­rät­ter, men det är långt ifrån till­räck­ligt för att ga­ran­te­ra al­las rätt till en bo­stad. Rik­tigt sto­ra be­hov krä­ver rik­tigt sto­ra re­for­mer. När So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i vår sam­las till kon­gress krävs där­för att am­bi­tio­ner­na höjs re­jält. SSU fö­re­slår: För att ge­nom­fö­ra sam­hälls­nyt­ti­ga bygg­pro­jekt, öka det in­dust­ri­el­la byg­gan­det och pres­sa bygg­pri­ser­na bör en mo­dell med of­fent­ligt äg­da bygg­bo­lag prö­vas, skri­ver för­fat­tar­na. 1. Peng­ar till byg­gan­de av hy­res­rät­ter med läg­re hy­ror: Det är dyrt att byg­ga bo­stä­der, och där­för mås­te det fin­nas go­da möj­lig­he­ter att lå­na peng­ar till nya bo­stads­pro­jekt. Ju bätt­re lå­ne­vill­ko­ren är, desto läg­re kan hy­ran va­ra. Sta­ten bör till­han­da­hål­la lån med go­da vill­kor till dem som byg­ger bo­stä­der, mot att des­sa lo­var att hål­la hy­ran på en låg ni­vå. En del av peng­ar­na bör rik­tas sär­skilt till byg­gan­de av stu­dent­bo­stä­der. 2. All­män­nyt­ti­ga bygg­bo­lag: En av or­sa­ker­na till höga hy­ror i ny­pro­duk­tio­nen är att svens­ka bygg­pri­ser är högst i he­la EU. Det­ta är en följd av att bygg­bran­schen do­mi­ne­ras av ett få­tal sto­ra fö­re­tag och in­ef­fek­ti­va bygg­me­to­der. För att ge­nom­fö­ra sam­hälls­nyt­ti­ga bygg­pro­jekt, öka det in­dust­ri­el­la byg­gan­det och pres­sa bygg­pri­ser­na bör en mo­dell med of­fent­ligt äg­da bygg­bo­lag prö­vas.

3. Ut­bild­nings­in­sat­ser för bygg­bran­schen: Bris­ten på ut­bil­dad ar­bets­kraft som kan job­ba i bygg­bran­schen är akut. Sto­ra pen­sions­av­gång­ar står för dör­ren och all­de­les för få utbildas. Sam­ti­digt har be­ho­vet av bå­de nya bo­stä­der och re­no­ve­ring­ar skju­tit i höj­den och ser ut att fort­sät­ta öka. Sta­ten mås­te nu snabbt sjö­sät­ta ut­bild­nings- och ar­bets­mark­nads­åt­gär­der för att mö­ta den här re­kry­te­rings­ut­ma­ning­en. Lär­lings­pro­gram och krav på lär­lings­plat­ser i of­fent­li­ga upp­hand­ling­ar kan va­ra en del av lös­ning­en.

4. Skat­te­rätt­vi­sa mel­lan upp­lå­tel­se­for­mer­na. På grund av skat­te­sy­ste­mets ut­form­ning är kost­na­den för en ny­byggd hy­res­rätt 2 000 kro­nor hög­re per må­nad i oli­ka skat­ter och av­gif­ter än för en jäm­för­bar bo­stads­rätt el­ler vil­la. Det­ta för­säm­rar hy­res­rät­tens kon­kur­rens­kraft och bidrar till att det byggs för få hy­reslä­gen­he­ter och till att hy­ror­na blir höga. Det­ta mås­te änd­ras. Ett förs­ta steg mot jäm­li­ka eko­no­mis­ka för­hål­lan­den är att in­le­da en ut­fas­ning av rän­te­av­dra­gen.

En egen bo­stad kan in­te ses som en va­ra som vil­ken an­nan, som kan kö­pas och säl­jas på en marknad till högst­bju­dan­de. På mark­na­den är det all­tid peng­ars makt som rå­der och de som är ut­an peng­ar får hel­ler ing­en bo­stad. En bra bo­stad är en rät­tig­het som ska gäl­la al­la med­bor­ga­re, oav­sett plån­bo­kens tjock­lek. Även ung­do­mar ut­an ri­ka för­äld­rar ska ha fri­he­ten att flyt­ta hem­i­från, för unga män­ni­skor som ne­kas en egen bo­stad är ock­så unga män­ni­skor som ne­kas att bli vux­na. För he­la Sve­ri­ges skull mås­te den na­tio­nel­la po­li­ti­ken slu­ta fly från sitt an­svar och bör­ja le­ve­re­ra bo­stä­der som även vi unga har råd att bo i.

En bra bo­stad är en rät­tig­het som ska gäl­la al­la med­bor­ga­re, oav­sett plån­bo­kens tjock­lek.

FOTO: TOMAS ONEBORG (AR­KIV 2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.