Ana­ly­ti­ker: ”Osä­kert vär­de” i All­ras fon­der

PPM-SPARANDE All­ras PPM-spa­ra­re har in­ve­ste­rat hund­ra­tals mil­jo­ner kro­nor i vär­de­pap­per med osä­kert vär­de, en­ligt en ex­pert som SvD Näringsliv ta­lat med

Svenska Dagbladet - - NYHETER - JO­EL DAHL­BERG jo­el.dahl­berg@svd.se

Pen­sions­myn­dig­he­ten har nu i vec­kan ställt 13 frå­gor till pen­sions­för­val­ta­ren All­ra, som bo­la­get mås­te ge till­freds­stäl­lan­de svar på om de ska få va­ra kvar in­om pre­mie­pen­sio­nen. Här spe­lar All­ras kom­pli­ce­ra­de fö­re­tags­byg­ge med fö­re­tag i bå­de lux­em­burg och Du­bai en av­gö­ran­de roll (se gra­fik).

Många av Pen­sions­myn­dig­he­tens frå­gor gäl­ler de in­ne­hav som finns i All­ras Lux­em­burgs­ka fond­bo­lag. En­ligt Patrick Si­eg­bahn, vd för den obe­ro­en­de pla­ce­rings­råd­gi­va­ren Små­sparar­gui­den och ti­di­ga­re hedge­fonds­a­na­ly­ti­ker på Brum­mer & Part­ners, finns det osä­ker­he­ter i vär­de­ring­en av vis­sa av fon­dens tunga in­ne­hav.

− De här in­ne­ha­ven går in­te att vär­de­ra på tra­di­tio­nellt sätt ut­an man mås­te man an­vän­da sig av avan­ce­ra­de ma­te­ma­tis­ka mo­del­ler. Det gör vär­de­ring­en väl­digt osä­ker, sä­ger Si­eg­bahn.

Det han syf­tar på är ett stort in­ne­hav av så kal­la­de war­ran­ter (se fak­taru­ta) i All­ras två störs­ta PPM-fon­der Stra­te­gi La­gom och Stra­te­gi Mo­dig. War­ran­ter­na in­ne­hål­ler en op­tion som i sin tur är knu­ten till ett an­tal asi­a­tis­ka börs­in­dex. En­ligt den se­nas­te re­do­vis­ning­en för All­ra-fon­der­na (halv­års­skif­tet 2016) är war­ran­ter­na det en­skilt störs­ta in­ne­ha­vet i de bå­da fon­der­na med ett vär­de på to­talt nära 600 mil­jo­ner kro­nor.

Det na­tur­li­ga för en PPM-för­val­ta­re av All­ras snitt, vars kun­der in­te har en aning om hur in­dex­op­tio­ner fun­ge­rar, är att helt und­vi­ka den ty­pen av in­ve­ste­ring­ar. Om man än­då be­stäm­mer sig för att gö­ra det, finns en stor marknad för op­tio­ner knut­na till oli­ka väl­kän­da börs­in­dex. Här sker han­del var­je dag och vär­det på till­gång­en är tyd­ligt för spa­ra­ren.

All­ra har valt en helt an­nan väg. Med hjälp av den frans­ka ban­ken Na­tix­is har man kon­stru­e­rat en egen war­rant som se­dan den no­te­ra­des på Lux­em­burg­bör­sen un­der 2015 in­te har hand­lats en en­da gång. Den en­da in­ve­ste­ra­ren i det­ta vär­de­pap­per är, som det ver­kar, drygt 100 000 PPM-spa­ra­re i All­ras bå­da fon­der.

Att war­ran­ter­na in­te hand­las be­ty­der att det in­te finns nå­gon mark­nads­vär­de­ring av dem. De mås­te där­med vär­de­ras på nå­got an­nat sätt och en­ligt Si­eg­bahn kan den ve­der­tag­na mo­del­len för op­tions­vär­de­ring, Black & Scho­les, in­te an­vän­das på All­ras in­ne­hav.

− Det har att gö­ra med att det in­te är en stan­dar­dop­tion ut­an en war­rant med fem un­der­lig­gan­de in­dex. Då mås­te man an­vän­da sig av and­ra avan­ce­ra­de mo­del­ler vil­ket be­ty­der att vär­de­ring­en blir väl­digt osä­ker. Jag har ald­rig ti­di­ga­re stött på den här ty­pen av op­tion i en fond av det här slaget.

I det här fal­let rap­por­te­ras vär­de­ring­en av den bank som satt

FAKTA

All­ras war­rant

All­ras war­rant be­står av en kö­pop­tion som är län­kad till fem styc­ken asi­a­tis­ka börs­in­dex: Hong Kong, Sing­a­po­re, Tai­wan, Australien och Syd­ko­rea. Op­tio­nen är listad på Lux­em­bourg Stock Ex­change. En­ligt All­ra ha­de war­ran­ten i slu­tet av ja­nu­a­ri 2017 ökat i vär­de med om­kring 56 pro­cent se­dan köp. ihop war­ran­ten, Na­tix­is, men hur vär­de­ring­en går till och vil­ken obe­ro­en­de part som ga­ran­te­rar att den är kor­rekt har All­ra in­te in­for­me­rat om.

Vid si­dan av den osäk­ra vär­de­ring­en tror Si­eg­bahn, lik­som fle­ra and­ra fon­d­ex­per­ter som SvD ta­lat med, att war­ran­ter­na kan va­ra ett sätt för All­ra att ta ut ex­tra av­gif­ter ur All­ra-fon­der­na. All­ras vd Alex­an­der Ernst­ber­ger har i svar till SvD sagt att bo­la­get i Du­bai har till upp­gift att ge fondspa­rar­na bäs­ta möj­li­ga pris vid in­köp av vär­de­pap­per.

Upp­läg­get med fond­bo­lag i Lux­em­burg och ett in­syns­skyd­dat ka­pi­tal­mark­nads­bo­lag i Du­bai gör att Si­eg­bahn tviv­lar på att det stäm­mer.

− Det finns två sätt att ta ut höga av­gif­ter i fond­verk­sam­het, det ena är att ha en hög fond­av­gift och det and­ra är att man skär emel­lan i trans­ak­tio­ner mel­lan fon­der­na och en tred­je part som på nå­got sätt är knu­ten till det eg­na bo­la­get. Det är allt­så mot­sat­sen till ”best execu­tion” som All­ra ta­lar om, sä­ger han.

SvD har frå­gat All­ras vd Alex­an­der Ernst­ber­ger hur myc­ket peng­ar dot­ter­bo­la­get i Du­bai tjä­nar och hur stor del av in­täk­ter­na som kom­mer från fon­dan­delsä­gar­na men han har in­te ve­lat sva­ra.

SvD frå­ga­de ock­så Eb­ba Lindsö, in­nan hon av­gick som ord­fö­ran­de, om hon kan ga­ran­te­ra att fon­dan­delsä­gar­nas peng­ar in­te går avan­ce­ra­de fi­nan­si­el­la pro­duk­ter med höga om­kost­na­der. Det har Eb­ba Lindsö in­te sva­rat på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.