Fe­lix, Lidl och Max ve­go­fus­kar

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Chef SvD Näringsliv Ny­hets­che­fer Pri­va­te­ko­no­mi­re­dak­tör TT

Tre livs­me­dels­fö­re­tag – Lidl, Max och Ork­la Foods – kal­la­de vis­sa pro­duk­ter ”ve­ge­ta­ris­ka” i sin re­klam, trots att de in­ne­höll mjölk och ägg. De fälls nu av Re­kla­mom­buds­man­nens opi­ni­ons­nämnd som an­ser att mark­nads­fö­ring­en va­rit vil­se­le­dan­de.

Nämn­den, bran­schens eget självre­gle­rings­or­gan ut­an sank­tions­me­del, lu­tar sig mot Livs­me­dels­ver­kets väg­led­ning när det gäl­ler för­pack­ning­ar som märks ”ve­ge­ta­bi­lisk” el­ler ”ve­ge­ta­risk”. Of­ta får det an­ses vil­se­le­dan­de om en in­gre­di­ens av ani­ma­liskt ur­sprung in­går i så­dan mat, fast­slår ver­ket.

Re­kla­mom­buds­man­nens opi­ni­ons­nämnd un­der­kän­ner nu tre for­mu­le­ring­ar: Ham­bur­ger­ked­jan Max som gjor­de re­klam för ”en helt ve­ge­ta­risk re­stau­rang” på en mu­sik­fes­ti­val, Lidl som mark­nads­för­de fär­di­ga ve­go­rät­ter samt Ork­la Foods som märk­te Fe­lix frys­ta fär­dig­mat ”veg­gie” och ”ve­ge­ta­ris­ka lunchrät­ter”.

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT Bi­tr chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.