In­fla­tio­nen tros bli svag

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT

In­fla­tions­för­vänt­ning­ar­na bland ak­tö­rer­na på fi­nans­mark­na­der­na har ökat nå­got den se­nas­te må­na­den. En­ligt Prospe­ras åter­kom­man­de un­der­sök­ning­ar be­döms in­fla­tio­nen, mätt som KPI, ham­na på 1,7 pro­cent på ett års sikt. I ja­nu­a­ri var den be­döm­ning­en 1,6 pro­cent. På två och fem års sikt lig­ger in­fla­tions­för­vänt­ning­ar­na på 1,9 re­spek­ti­ve 2,0 pro­cent. Riks­ban­kens in­fla­tions­mål är två pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.