Spo­ti­fy flyt­tar och ny­an­stäl­ler

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT

Ström­nings­tjäns­ten Spo­ti­fy fort­sät­ter sin ex­pan­sion i USA med att mer än för­dubb­la per­so­nal­styr­kan. Sam­ti­digt flyt­tar det svens­ka fö­re­ta­gets USA-hög­kvar­ter in i World Tra­de Cen­ter.

An­ta­let an­ställ­da ska näs­ta år ökas med 1 000 per­so­ner, ut­ö­ver de 832 som job­bar i USA i dag, en­ligt Ho­ra­cio Gu­ti­er­rez, bo­la­gets chefsju­rist, rap­por­te­rar Fi­nan­ci­al Ti­mes. Bo­la­get får med flyt­ten el­va mil­jo­ner dol­lar i hy­res­bi­drag, som del­sta­ten New York be­ta­lar ut för att loc­ka fö­re­tag till det ny­bygg­da kom­plex­et på söd­ra Man­hat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.