Nu flyr tung­vik­tar­na pen­sions­jät­tens sty­rel­se

Svenska Dagbladet - - NÄRINGSLIV GRANSKAR - PE­TER ALESTIG pe­ter.alestig@svd.se

PPM-skan­da­ler­na i All­ra och Fal­con Funds sän­ker för­tro­en­det för pen­sions­sy­ste­met. Det har gått så långt att varan­nan svensk har gans­ka el­ler myc­ket lågt för­tro­en­de för pen­sions­sy­ste­met som hel­het. Det vi­sar en ny un­der­sök­ning som Novus har gjort på upp­drag av Skan­dia.

Skan­da­ler­na i PPM-bo­la­gen av­lö­ser varand­ra. Ef­ter SvD Nä­rings­livs gransk­ning av pre­mie­pen­sions­jät­ten All­ra köp­stop­pa­de Pen­sions­myn­dig­he­ten i tis­dags All­ras fy­ra fon­der. SvD-gransk­ning­en har av­slö­jat att svens­ka pen­sions­spa­ra­re har gått mis­te om många mil­jar­der på att ha si­na peng­ar hos just All­ra.

Men All­ra är in­te den en­da skan­da­len där svens­ka pen­sions­spa­ra­re har bli­vit blåsta på sin fram­ti­da pen­sion. Just nu på­går en för­un­der­sök­ning på Ekobrotts­myn­dig­he­ten om miss­tänk­ta brott i PPM-fon­den Fal­con Funds, med sitt sä­te på Mal­ta. Fal­con Funds har bli­vit be­ord­ra­de att be­ta­la till­ba­ka 22 000 spa­ra­res in­sat­ta PPM-ka­pi­tal till Pen­sions­myn­dig­he­ten.

Nu har svens­ken Av­hopp 1: All­ras sty­rel­se­ord­fö­ran­de Eb­ba Lindsö. Även ti­di­ga­re ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Tho­mas Bod­ström läm­nar sty­rel­sen i All­ra ef­ter SvD:s gransk­ning. I tyst­het har Bod­ström skic­kat in en an­sö­kan till Bo­lags­ver­ket om ut­trä­de ur det kri­ti­se­ra­de pen­sions­bo­la­gets sty­rel­se. Sam­ti­digt får av­gå­en­de ord­fö­ran­de Eb­ba Lindsö stark kri­tik från Ak­ti­e­spa­rar­na.

Det är två tunga av­hopp som det om­skriv­na pen­sions­bo­la­get All­ra har drab­bats av. Sty­rel­se­ord­fö­ran­de Eb­ba Lindsö med­de­la­de själv, i en in­ter­vju med Da­gens In­du­stri, att hon i tis­dags skic­kat in pap­per till Bo­lags­ver­ket med be­gä­ran om ut­trä­de ur sty­rel­sen.

Men ti­di­ga­re ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Tho­mas Bod­ström val­de själv att in­te be­rät­ta om sitt av­hopp. Först när SvD Näringsliv kon­fron­te­rar ho­nom med upp­gif­ter­na om hans be­gä­ran om ut­trä­de ur sty­rel­sen, kom­men­te­rar han be­slu­tet.

– Jag gick med i All­ras sty­rel­se 2016 un­der för­ut­sätt­ning att Eb­ba Lindsö gick med i sty­rel­sen. Re­dan då gjor­de jag klart att jag skul­le va­ra kvar i sty­rel­sen så länge som hon var kvar, skri­ver han i en mejl­kom­men­tar till SvD, men vill in­te ge yt­ter­li­ga­re kom­men­ta­rer ”i dags­lä­get”.

In­te hel­ler de 130 000 spa­rar­na i All­ra har fått nå­gon in­for­ma­tion om av­hop­pen från sty­rel­sen. Det

trött­nat på pen­sions­sy­ste­met. En un­der­sök­ning som Novus har gjort på upp­drag av Skan­dia vi­sar skräm­man­de siff­ror: varan­nan svensk har lågt för­tro­en­de för pen­sions­sy­ste­met.

Ba­ra 1 pro­cent har myc­ket högt för­tro­en­de för PPM-sy­ste­met, vi­sar Novus-un­der­sök­ning­en. 15 pro­cent sva­rar där­e­mot att för­tro­en­det för pre­mie­pen­sions­sy­ste­met är myc­ket lågt och 27 pro­cent upp­ger att för­tro­en­det är gans­ka lågt.

–Att så här många har så lågt för­tro­en­de är oro­väc­kan­de. Men det är in­te över­ras­kan­de ef­tersom med­ve­ten­he­ten att det blir lå­ga pen­sio­ner är en del­för­kla­ring till det, sä­ger Mattias Mun­ter, pen­sions­e­ko­nom på Skan­dia.

De som står när­mast pen­sio­nen är ock­så de som har minst till­tro till sy­ste­met. Lägst för­tro­en­de finns i ål­ders­grup­pen 50–59 år, där he­la sex av tio har lågt för­tro­en­de för sy­ste­met i stort.

– Al­la kom­mer in­te att få en stat­lig pen­sion som man kan le­va på. Med det sagt bor­de än mer fo­kus sik­ta på tjäns­te­pen­sio­ner­na som blir av­gö­ran­de, sä­ger Mattias Mun­ter.

Att det skul­le kom­ma nya för­änd­ring­ar som ökar den all­män­na pen­sio­nen och mins­kar vik­ten av tjäns­te­pen­sio­nen ser han in­te som tro­ligt.

finns inga be­sked om att Tho­mas Bod­ström läm­nar på All­ras hem­si­da. Där­e­mot har bå­de Tho­mas Bod­ström och Eb­ba Lindsö ta­git borts från lis­tan över sty­rel­se­le­da­mö­ter på hem­si­dan.

Sam­ti­digt står det i ett press­med­de­lan­de med an­led­ning av Eb­ba Lindsös be­slut om att in­te stäl­la upp till om­val i sty­rel­sen, att hon kom­mer att fort­sät­ta som råd­gi­va­re till fö­re­tags­led­ning­en. Men All­ras vd Alex­an­der Ernst­ber­ger – som lik­som ti­di­ga­re av­bö­jer en te­le­fo­nin­ter­vju – ger ing­et svar på frå­gan om hon kom­mer att va­ra råd­gi­va­re till sty­rel­sen fram­ö­ver.

– Vi får åter­kom­ma till det, skri­ver han i ett mejl till SvD.

Kän­de ni till att Tho­mas Bod­ström be­gärt ut­trä­de?

– Ja.

Var­för har det in­te kom­mu­ni­ce­rats?

– Eb­ba Lindsö och Tho­mas Bod­ström har ve­lat kom­mu­ni­ce­ra det­ta själ­va.

Hur ser ni på av­hop­pen från sty­rel­sen?

– Vi väl­kom­nar gransk­ning­ar av oss och vi för­står me­di­as roll i det­ta, men de fles­ta som kän­ner oss som bo­lag kän­ner in­te alls igen bil­den. Vi er­kän­ner att vå­ra fon­der skul­le ha kun­nat vi­sa bätt­re av­kast­ning men det är knap­past en skan­dal, skri­ver Alex­an­der Ernst­ber­ger, och fort­sät­ter:

– Vi är ett mo­dernt, trans­pa­rent fi­nans­bo­lag och ar­be­tar nu in­ten­sivt för att om­giv­ning­en ska för­stå det­ta. I det lju­set är det na­tur­ligt­vis be­klag­ligt att två sty­rel­se­le­da­mö­ter valt att läm­na sty­rel­sen mitt i den me­di­a­la gransk­ning som bo­la­get nu ge­nom­går.

Men me­dan All­ras fö­re­tags­led­ning och dess av­gå­en­de sty­rel­se­le­da­mö­ter är re­ser­ve­ra­de i si­na kom­men­ta­rer av tu­rer­na kring All­ra, höjs rös­ter från and­ra ak­tö­rer i bran­schen. Ak­ti­e­spa­rar­nas vd Jo­a­cim Ols­son är starkt kri­tisk mot bå­de Eb­ba Lindsös och fö­re­tags­led­ning­ens ovil­ja att sva­ra på frå­gor kring All­ras verk­sam­het i Du­bai.

–Det är an­märk­nings­värt att All­ras av­gå­en­de ord­fö­ran­de Eb­ba Lindsö har valt att in­te be­sva­ra SvD:s fullt rim­li­ga frå­ge­ställ­ning­ar kring ka­pi­tal­mark­nads­bo­la­get i Du­bai. Pen­sions­spa­rar­na har rätt att ve­ta om och hur de­ras peng­ar slus­sas till Du­bai, sä­ger han till SvD, och tilläg­ger:

– När var­ken All­ras vd Alex­an­der Ernst­ber­ger el­ler fond­verk­sam­he­tens chef Olle Mar­cus­son vill sva­ra är det na­tur­ligt att Eb­ba Lindsö går in, i stäl­let för att hål­la sig un­dan.

Jo­a­cim Ols­son me­nar även att tu­rer­na kring All­ra ”spär på den oro” som många spa­ra­re kän­ner för PPM-sy­ste­met – och får med­håll från Henrik Did­ner, sty­rel­se­ord­fö­ran­de på All­ra-kon­kur­ren­ten Did­ner & Ger­ge.

–All­ra är en av fle­ra ak­tö­rer med af­färsidén att säl­ja någon­ting all­de­les för dyrt till folk som in­te för­står vad de kö­per. Det är ing­en trev­lig af­färsidé, sä­ger han – och me­nar att för­tro­en­det för he­la sy­ste­met mins­kar på grund av ak­tö­rer som All­ra.

– Det finns en risk att he­la PPM-sy­ste­met mås­te gö­ras om ra­di­kalt för att bli av med av­gifts­sko­jar­na.

FOTO: LINUS SUNDAHL-DJERF

Av­hopp 2: sty­rel­se­le­da­mo­ten Tho­mas Bod­ström

FOTO: TOMAS ONEBORG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.