Kon­kur­rens­ver­kets råd: Byt bank

Svenska Dagbladet - - NYHETER - EMMYLOU TUVHAG emmylou.tuvhag@svd.s

Ban­ker­nas sti­gan­de mar­gi­na­ler på bolån är ett tec­ken på att kon­kur­ren­sen in­om sek­torn har för­säm­rats. Det sä­ger eko­no­men Ste­fan Åker­blom på Kon­kur­rens­ver­ket. Nu upp­ma­nar han kon­su­men­ter att by­ta bank.

Ban­ker­na tjä­nar sto­ra peng­ar på svens­ka bolå­ne­ta­ga­re. Det vi­sar in­te minst ban­ker­nas kraf­tigt öka­de brut­to­mar­gi­nal på bolån, som på sex år sti­git från 0,51 pro­cen­ten­he­ter till 1,73 pro­cen­ten­he­ter. Nå­got som SvD rap­por­te­ra­de om i för­ra vec­kan.

Den öka­de brut­to­mar­gi­na­len är ett tec­ken på att kon­kur­ren­sen mel­lan svens­ka lån­gi­va­re mins­kat.

– När mar­gi­na­ler­na sti­ger är det ett tec­ken på att kon­kur­ren­sen kan ha för­säm­rats, sä­ger Ste­fan Åker­blom sak­kun­nig eko­nom på Kon­kur­rens­ver­ket.

Sam­ti­digt lyf­ter han fram att ban­ker­na står in­för en lågrän­te­mil­jö och öka­de ka­pi­tal­krav som ock­så på­ver­kar mar­gi­na­ler­na. Öka­de ka­pi­tal­krav gör ban­ker­nas fi­nan­sie­rings­kost­na­der hög­re.

– Vi har en väl­digt spe­ci­ell rän­te­mil­jö som på­ver­kar. Men en ef­fekt av god kon­kur­rens är pris­press, och det ser vi in­te så myc­ket av på bolå­ne­mark­na­den, sä­ger Ste­fan Åker­blom.

Bolå­ne­mark­na­den har va­rit fö­re­mål för re­gel­änd­ring­ar un­der de se­nas­te åren, ex­em­pel­vis mås­te ban­ker­na se­dan den 1 ju­ni 2015 in­for­me­ra si­na kun­der om de ge­nom­snitt­li­ga rän­tor­na på läm­na­de kre­di­ter.

Syf­tet med snitträn­tor­na är att kon­su­men­ter­na ska ha go­da möj­lig­he­ter att fat­ta väl­grun­da­de be­slut om si­na bo­stads­kre­di­ter. Men Kon­kur­rens­ver­ket var ti­di­ga med att his­sa en var­nings­flagg för att rap­por­te­ring­en om snitträn­tor­na, tvärte­mot dess in­ten­tio­ner, ris­ke­rar att le­da till mins­kad kon­kur­rens och hög­re mar­gi­na­ler på bo­stads­kre­di­ter.

An­led­ning­en till att rap­por­te­ring­en om snitträn­tor­na ris­ke­rar att le­da fel är en­ligt Kon­kur­rens­ver­ket att bolå­ne­mark­na­den kän­ne­teck­nas av hög kon­cent­ra­tion och trög­rör­li­ga kun­der. Det är en fak­tor som kan un­der­lät­ta så kal­lad tyst sam­ord­ning mel­lan ak­tö­rer­na, ex­em­pel­vis via pris­sig­na­le­ring.

– Om kun­der­na i stör­re ut­sträck­ning byt­te bank skul­le det Ste­fan Åker­blom, Kon­kur­rens­ver­ket. kun­na för­bätt­ra kon­kur­rens­si­tu­a­tio­nen, sä­ger Ste­fan Åker­blom.

SKI, Svenskt kva­li­tets­in­dex, har mätt kund­nöjd­he­ten in­om bank­bran­schen se­dan1989. Fjol­å­rets mät­ning vi­sa­de ett myc­ket lågt för­tro­en­de för bank­sek­torn. Svens­ka ban­ker fick det säms­ta be­ty­get på över två de­cen­ni­er av kun­der­na. Men trots bot­ten­be­tyg var det fort­fa­ran­de få som upp­gav att de var re­do att by­ta bank, när­ma­re be­stämt en­dast 7 pro­cent.

Kun­der­nas ovil­ja att by­ta bank ris­ke­rar att sät­ta mark­nads­kraf­ter­na ur spel.

– Om du vet att du har hyf­sat sta­bil kund­bas oav­sett hur du age­rar som fö­re­tag så blir det så klart lät­ta­re att dik­te­ra pris­vill­ko­ren, sä­ger Ste­fan Åker­blom.

När mar­gi­na­ler­na sti­ger är det ett tec­ken på att kon­kur­ren­sen kan ha för­säm­rats.

Pla­ne­rar Kon­kur­rens­ver­ket att tit­ta när­ma­re på kon­kur­ren­sen på bolå­ne­mark­na­den?

– Vi har ing­et pla­ne­rat nu un­der vå­ren, men hål­ler så klart bolå­ne­mark­na­den un­der kon­ti­nu­er­lig upp­sikt. Fram­åt hös­ten kan det dock bli ak­tu­ellt att gö­ra en dju­pa­re ana­lys av mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.