Ti­di­ga­re Fed-chef varnar för stag­fla­tion

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - DI­REKT

Den för­re Fed-che­fen Alan Gre­enspan varnar för att USA:s pre­si­dent Do­nald Trumps eko­no­mis­ka po­li­tik ris­ke­rar att dri­va lan­det in i en ny 1970-tals­stag­fla­tion, med låg till­växt och hög in­fla­tion.

En­ligt Alan Gre­enspan in­ne­bär USA:s sto­ra skuld­berg att be­sluts­fat­tar­na in­te har råd med kraf­ti­ga in­ve­ste­ring­ar i in­fra­struk­tur, el­ler lät­ta kraf­tigt på fi­nans­po­li­ti­ken, ef­tersom det skul­le le­da in USAe­ko­no­min i över­hett­ning.

Det rap­por­te­rar the Te­le­graph, som ci­te­rar ny­hets­bre­vet Gold In­ve­s­tor.

Alan Gre­enspan be­fa­rar att USA kan gå in i en ”desta­bi­li­se­rings­pe­ri­od” med kraf­tigt sti­gan­de in­fla­tion när ar­be­ta­re krä­ver hög­re lö­ner. Det­ta kan fö­ra till­ba­ka USA till ”det som hän­de på 1970-ta­let, då vi se­nast upp­lev­de stag­fla­tion och det fanns en verk­lig oro för att in­fla­tio­nen skul­le sti­ga ut­om kon­troll”.

Fed tving­a­des då hö­ja styrräntan till 20 pro­cent för att däm­pa in­fla­tio­nen, men det för­de sam­ti­digt eko­no­min in i re­ces­sion och pres­sa­de upp ar­bets­lös­he­ten.

”Jag hop­pas att vi in­te be­hö­ver upp­re­pa den öv­ning­en för att sta­bi­li­se­ra sy­ste­met. Men det är en öp­pen frå­ga”, sa­de Alan Gre­enspan.

Den för­re Fed-che­fen hy­ser ock­så ”all­var­lig oro” över fram­ti­den för eu­ro­om­rå­det, där län­der i norr, som Tyskland ”i prak­ti­ken har fi­nan­si­e­rat un­der­skot­ten i sö­der”.

Han an­ser ock­så att ECB har stör­re pro­blem än Fe­de­ral Re­ser­ve ef­tersom till­gångs­si­dan i ECB:s ba­lans­räk­ning är ”stör­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re”.

Fe­de­ral Re­ser­ve har för av­sikt att hö­ja rän­tan kom­man­de må­na­der om den ame­ri­kans­ka eko­no­min fort­sät­ter att växa över trend och, som vän­tat, fi­nans­po­li­ti­ken ger sti­mu­lan­ser.

Det sa­de Fed-che­fen i New York, Wil­li­am Dud­ley, på ons­da­gen en­ligt Reuters.

”Vi för­vän­tar oss att grad­vis yt­ter­li­ga­re ta bort po­li­cy­ac­kom­mo­de­ring­en och hö­ja rän­tan li­te mer un­der kom­man­de må­na­der” om till­väx­ten lig­ger nå­got över 2 pro­cent och in­fla­tio­nen fort­sät­ter att sti­ga, sa­de han.

Han sa­de att få de­tal­jer om vil­ken po­li­cy pre­si­dent Do­nald Trump och kon­gres­sen kom­mer att ge­nom­fö­ra gör det svårt att ta hän­syn till det­ta i pro­gno­ser­na. ”Bostads­pri­ser­na i Oslo har ac­ce­le­re­rat och de lig­ger på en väl­digt hög ni­vå. Ha­de vi kun­nat ha­de vi gär­na hållt rän­tan li­te hög­re”, sä­ger Øys­te­in Ol­sen, central­banks­chef i Nor­ge. På väg­gar­na in­ne i riks­ban­ken häng­er tav­lor av ti­di­ga­re che­fer.

FOTO: TOMAS ONEBORG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.