Central­banks­chef oro­ad över krym­pan­de ol­je­fond

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - LOU­I­SE ANDRÉN MEI­TON lou­i­se.and­ren.mei­ton@svd.se

OSLO Bostads­pri­ser­na är på en hög ni­vå. Nor­ges central­banks­chef Øys­te­in Ol­sen oro­as för fi­nan­si­el­la oba­lan­ser och skul­le vil­ja ha en hög­re styr­rän­ta. Sam­ti­digt med­de­lar Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg att de ska hål­la hår­da­re i ol­je­peng­ar­na.

Det nya läg­re ol­je­pri­set har ska­kat om Nor­ges eko­no­mi. För ett år se­dan var­na­de central­banks­che­fen Øys­te­in Ol­sen för en hård vin­ter. När SvD åter­i­gen be­sö­ker Oslo för central­banks­che­fens år­li­ga tal är han in­te li­ka pes­si­mis­tisk – den eko­no­mis­ka vin­tern har så här långt va­rit gans­ka mild.

Men fram­ti­den för en li­ten öp­pen eko­no­mi är osä­ker och Nor­ge mås­te hit­ta fler ben att stå på, ol­jan och ga­sens stor­hets­tid är över.

Ba­ra tim­mar in­nan central­banks­che­fen skul­le hål­la sitt år­li­ga tal kom så ny­he­ten från Nor­ges re­ge­ring att de vill änd­ra den så kal­la­de hand­lings­re­geln som styr hur myc­ket ol­je­peng­ar som kan an­vän­das i stats­bud­ge­ten. Fon­den ska ock­så få in­ve­ste­ra än­nu mer i ak­ti­er än ti­di­ga­re.

På en press­kon­fe­rens mo­ti­ve­ra­de stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg och fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen si­na be­slut.

– Vi kan in­te fort­sät­ta att an­vän­da ol­je­peng­ar i sam­ma takt som vi har gjort. Fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner ska kun­na le­va av vå­ra ol­je- och ga­sin­koms­ter, sa Er­na Sol­berg.

– Ak­ti­er har hög­re för­vän­tad av­kast­ning än ob­li­ga­tio­ner, men ock­så mer risk. Vi vill hö­ja ak­ti­e­an­de­len från 60 till 70 pro­cent, sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen.

Nor­ges bank ha­de ve­lat se en gräns på 75 pro­cent. Men bud­ska­pet att mins­ka ut­ta­get ur ol­je­fon­den fal­ler i god jord hos central­ban­ken. När SvD in­ter­vju­ar Ol­sen på hans kon­tor sä­ger central­banks­che­fen att ut­ta­gen ur ol­je­fon­den mås­te brom­sas, an­nars är ris­ken att ol­je­fon­den krym­per och krym­per fort.

– Räk­nar du bort ol­je­peng­ar­na går Nor­ge med 8 pro­cents bud­getun­der­skott. Un­der­skot­ten täcks ge­nom att peng­ar förs över från ol­je­fon­den. Men om in­te in­täk­ter­na från ol­je­in­du­strin sti­ger kan vi in­te fort­sät­ta så här, sä­ger Øys­te­in Ol­sen till SvD.

Det finns fler risker. En är bo­stads­mark­na­den och sär­skilt i hu­vud­sta­den Oslo. Lik­som i Sve­ri­ge är oron stor för väx­an­de skul­der hos hus­hål­len.

Øys­te­in Ol­sen sä­ger att pen­ning­po­li­ti­ken bör mot­ver­ka fi­nan­si­el­la oba­lan­ser men in­te kan ha hu­vud­an­sva­ret. Men sto­ra de­lar av väst­värl­den har lå­ga rän­tor – skul­le Nor­ge kun­na age­ra an­norlun­da?

– Rän­tor­na är lå­ga i Nor­ge för att de är lå­ga in­ter­na­tio­nellt. Men Nor­ges bank har med­ve­tet sänkt rän­tan till 0,5 pro­cent för att mot­ver­ka ned­gång­en från ol­je­pris­fal­let. Ha­de vi kun­nat ha­de vi gär­na hål­lit rän­tan li­te hög­re.

Hur myc­ket hög­re?

– Vi me­nar rent prin­ci­piellt, att när si­tu­a­tio­nen tillå­ter det, så är det rik­tigt att lu­ta sig mot vin­den och allt­så ha en li­te hög­re rän­ta. En låg rän­ta ska­par pro­blem för fi­nan­si­ell sta­bi­li­tet och vi som central­ban­ker har ett an­svar. Men vi kan in­te sät­ta en väl­digt myc­ket hög­re rän­ta i Nor­ge än i om­värl­den.

Hur orolig är du för bo­stads­mark­na­den i Oslo?

– Jag är gans­ka orolig för det och har va­rit det länge. Bostads­pri­ser­na i Oslo har ac­ce­le­re­rat och de lig­ger på en väl­digt hög ni­vå.

Nor­ges styr­rän­ta lig­ger allt­så på 0,5 pro­cent. Till skill­nad från grann­län­der­na Dan­mark och Sve­ri­ge har central­ban­ken in­te sänkt un­der noll. Skul­le mi­nus­rän­ta va­ra en möj­lig väg för Nor­ge? Åter­i­gen väger Øys­te­in Ol­sen si­na ord no­ga.

– Er­fa­ren­he­ter från bland an­nat Sve­ri­ge vi­sar att noll in­te är en ab­so­lut gräns. Men man kan frå­ga sig vad de po­si­ti­va ef­fek­ter­na med mi­nus­rän­tor är jäm­fört med en rän­ta över noll. Det är en an­led­ning till att gå för­sik­ti­ga­re fram.

På flyg­tå­get från Gar­de­mo­en in till Oslo vi­sas bilder från Na­tomö­tet med det se­nas­te ut­spe­let från Trum­pad­mi­nist­ra­tio­nen. För­svars­mi­nis­ter ge­ne­ral Ja­mes Mat­tis lan­da­de i Brys­sel med bud­ska­pet att de öv­ri­ga na­to­län­der­na be­hö­ver öka si­na mi­li­tärut­gif­ter – an­nars däm­pas USA:s en­ga­ge­mang för för­svars­al­li­an­sen. Do­nald Trump nämns in­te i Øys­te­in Ol­sens tal men han lyf­ter frå­gan om ökad pro­tek­tio­nism, han­dels­hin­der och en osä­ker värld.

– Det hand­lar in­te ba­ra om Trump. Han är ett symp­tom på ström­ning­ar som finns i många län­der. Även om Trumps re­to­rik är oro­väc­kan­de.

Är du mest oro­ad för eko­no­mis­ka el­ler geo­po­li­tis­ka risker?

– Allt häng­er sam­man. Eko­no­mi är in­te fri­kopp­lat från sä­ker­hets­po­li­ti­ken. Men en värld med mind­re han­del och mind­re sam­ar­be­te vo­re in­te bra för en li­ten öp­pen eko­no­mi som den nors­ka, även om det vo­re all­ra värst för de all­ra fat­ti­gas­te län­der­na.

Föl­jer du Do­nald Trump på Twit­ter?

– Nej, jag gör in­te det, sä­ger Øys­te­in Ol­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.