Tu­rist­sat­san­de Por­tu­gal får ny flyg­plats

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - TT

Por­tu­gals re­ge­ring pre­sen­te­ra­de på ons­da­gen pla­ner på en and­ra, in­ter­na­tio­nell flyg­plats i Lis­sa­bon, för att ta emot det sti­gan­de an­ta­let re­se­nä­rer. Hu­vud­sta­dens en­da nu­va­ran­de flyg­plats Hum­ber­to Del­ga­do har snart nått grän­sen för sin ka­pa­ci­tet, en­ligt in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Pedro Mar­ques.

Med bygg­start 2019 ska en mi­li­tär flyg­plats, Mon­tijo, byg­gas om för kom­mer­si­ell flyg­tra­fik. Vins­ten blev nå­got läg­re än vän­tat för snabb­väx­an­de Nor­wegi­an.

FOTO: ARMANDO FRANCA/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.