Syn­di­ka­ten som tar kon­troll över sta­ter

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

org­ligt nog har Ve­ne­zu­e­la om­vand­lats till en re­gel­rätt dik­ta­tur, som allt fler be­dö­ma­re be­trak­tar som en knark­dik­ta­tur där per­so­ner djupt in­blan­da­de i sto­ra knar­k­af­fä­rer sit­ter vid le­dan­de makt­po­si­tio­ner. En­ligt ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter har Ve­ne­zu­e­las vice­pre­si­dent, Tareck El Ais­sa­mi, va­rit di­rekt in­blan­dad i en om­fat­tan­de drog­tra­fik och sam­ma an­kla­gel­ser har rik­tats mot Di­os­da­do Ca­bel­lo, som of­ta ut­pe­kas som lan­dets star­ke man. Dess­utom har nä­ra släk­ting­ar till Ni­colás Ma­du­ro, Ve­ne­zu­e­las nu­me­ra il­le­ga­la pre­si­dent, dömts av ame­ri­kans­ka dom­sto­lar för pla­ne­ring av knark­smugg­ling till USA.

SI så fall skul­le vi stå in­för en be­ty­dan­de upp­trapp­ning av La­ti­na­me­ri­kas lång­sik­ti­ga in­sti­tu­tio­nel­la sön­der­fall, som fö­re­bå­dar en dys­ter fram­tid för re­gi­o­nen. Med vis­sa un­dan­tag, som Chi­le, Uru­gu­ay och Cos­ta Ri­ca, har La­ti­na­me­ri­kas histo­ria präg­lats av bräck­li­ga in­sti­tu­tio­ner och ut­bredd kor­rup­tion, men ald­rig ha­de brotts­syn­di­ka­ten upp­nått så fram­trä­dan­de makt­po­si­tio­ner.

Ve­ne­zu­e­las ut­veck­ling häng­er sam­man med knarkkar­tel­ler­nas fram­fart i mer­par­ten av La­ti­na­me­ri­ka.

Från Bo­li­via till

Mex­i­ko bre­der ut sig mäk­ti­ga kri­mi­nel­la nät­verk med stort in­fly­tan­de över myn­dig­he­ter­na på lo­kal och na­tio­nell ni­vå, och en eld­kraft som i vis­sa fall över­sti­ger po­li­sens. Det kom­bi­ne­ras med oli­ka ge­ril­la­rö­rel­sers kon­troll över pro­du­cent­om­rå­de­na, med den nu­me­ra le­ga­li­se­ra­de Farc-ge­ril­lan i Colom­bia som främs­ta ex­em­pel. Knark­pro­duk­tio­nen och dess tra­fik har på det­ta sätt fått en ide­o­lo­gisk le­gi­ti­me­ring, som va­pen i kam­pen mot im­pe­ri­a­lis­men.

När fle­ra be­ty­dan­de sta­ter el­ler de­lar de facto kon­trol­le­ras av in­ter­na­tio­nel­la brotts­syn­di­kat är det ett glo­balt problem.

Knark­han­deln är in­te den en­da driv­kraf­ten bakom det in­sti­tu­tio­nel­la sön­der­fal­let. I de fles­ta la­ti­na­me­ri­kans­ka sta­ter­na är be­stick­ning en gi­ven in­gre­di­ens i re­la­tio­nen till myn­dig­he­ter­na, bå­de på låg och hög ni­vå. Re­gi­o­nen har på sisto­ne ska­kats av en gi­gan­tisk kor­rup­tions­skan­dal. Det bra­si­li­ans­ka bygg­konglo­me­ra­tet Odebrecht har un­der fle­ra år be­ta­lat ti­o­tals mil­jar­der kro­nor i mu­tor till pre­si­den­ter, mi­nist­rar, gu­ver­nö­rer, par­la­ments­le­da­mö­ter och re­ge­rings­tjäns­te­män runt om i re­gi­o­nen.

Bland de pre­si­den­ter och ex­pre­si­den­ter som har nämnts un­der rät­te­gång­en mot bygg­jät­ten finns Hu­go Chá­vez och Ni­colás Ma­du­ro från Ve­ne­zu­e­la, Lu­la da Sil­va, Dil­ma Rous­seff och Michel Te­mer från Bra­si­li­en, Ol­lan­ta Hu­ma­la och Ale­jandro To­le­do från Pe­ru, Ri­car­do Mar­ti­nel­li och Mar­tín Tor­rijos från Pa­na­ma samt Mau­ri­cio Fu­nes från El Sal­va­dor. I de fles­ta av des­sa fall hand­lar det om il­le­gal fi­nan­sie­ring av val­kam­pan­jer. Sam­ti­digt be­fin­ner sig Ar­gen­ti­nas fö­re det­ta pre­si­dent, Cristi­na Fer­nán­dez de Kir­ch­ner, och Gu­a­te­ma­las nu­va­ran­de pre­si­dent, Jim­my Mo­ra­les, mitt i rät­te­gång­ar för kor­rup­tion och makt­full­kom­lig­het.

Un­der lång tid har den­na ut­veck­ling be­trak­tats som en re­gi­o­nal frå­ga, men det är en far­lig fel­be­döm­ning. När fle­ra be­ty­dan­de sta­ter el­ler de­lar av de facto kon­trol­le­ras av in­ter­na­tio­nel­la brotts­syn­di­kat är det ett glo­balt problem, in­te minst när lan­det med värl­dens störs­ta kän­da ol­je­re­ser­ver kan bli spin­deln i nä­tet för ett om­fat­tan­de nät­verk av kri­mi­nel­la verk­sam­he­ter.

Mau­ri­cio Ro­jas är do­cent i eko­no­misk histo­ria.

Läs fler av hans ar­tik­lar på SvD.se/av/mau­ri­cio-ro­jas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.