Genè­vekon­ven­tio­nen är da­te­rad

Svenska Dagbladet - - LEDARE - He­le­na Ri­viè­re He­le­na Ri­viè­re är fri skri­bent. ri­vi­hel@gmail.com

Al­la par­ti­er vär­nar asyl­rät­ten, även SD. Syf­tet med den har fal­lit i glöms­ka, men så här var det.

Idén till flyk­ting­kon­ven­tio­nen föd­des un­der kalla kri­get och led­des av USA. Or­sa­ken var kom­mu­nis­ter­nas hård­be­va­ka­de gräns­lin­je, den så kal­la­de järn­ri­dån, där Ös­teu­ro­pa oför­skyllt ha­de ham­nat på fel si­da. De per­so­ner som för­följ­des i Öst och sök­te sin till­flykt till Väst skul­le tas emot un­der ord­na­de för­hål­lan­den.

Tro det el­ler ej, men den lag­li­ga de­fi­ni­tio­nen av flyk­ting är fort­fa­ran­de den­sam­ma som den var 1951. Den fo­ku­se­rar fort­fa­ran­de på in­di­vi­der för­följ­da av stats­mak­ter: Flyk­ting är den som ”hy­ser en väl­grun­dad fruk­tan för för­föl­jel­se på grund av ras, re­li­gi­on, na­tio­na­li­tet, till­hö­ran­de en sär­skild so­ci­al grupp el­ler po­li­tisk åskåd­ning”. Den var up­pen­bart knu­ten till sin tid och plats i ef­ter­krigs­ti­dens Eu­ro­pa men ut­vid­ga­des till att gäl­la över hela värl­den 1967 ut­an nå­gon som helst änd­ring.

Där be­fin­ner vi oss i dag. Den förs­ta iP­ho­nen kom 2007. Den ara­bis­ka vå­ren 2011 spred sig på te­le­fon. Nu finns smar­ta te­le­fo­ner över­allt. Kän­ne­do­men om asyl­rät­ten når al­la. Bra och de­tal­je­ra­de rap­por­ter om vill­ko­ren för asyl­sö­kan­de i oli­ka län­der de­las på nä­tet. De asyl­sö­kan­de vet vil­ka upp­gif­ter vi ef­ter­frå­gar. De af­ghans­ka unga män­nen är här där­för att de blev med­vet­na om sin möj­lig­het till ett bätt­re liv. En­ligt en av Mi­gra­tions­ver­kets ex­per­ter på Af­gha­nis­tan är vis­sa by­ar töm­da på unga män och poj­kar.

Då kom­mer myste­ri­et. Vi vär­nar asyl­rät­ten. Vi är he­ligt och fast för­svur­na till den mest hu­ma­na av al­la prin­ci­per – och vi gör allt för att för­svå­ra för män­ni­skor att gö­ra bruk av den.

Vi är med i en uni­on vars re­gel­verk går ut på öp­pen­het in­ternt, men ut­åt hål­ler vi grän­ser­na för allt vad vi förmår. För att ta oss ut ur den mål­kon­flik­ten sä­ger vi att det ba­ra är flyk­ting­ar vi tar oss an, ba­ra dem vil­kas skäl att sö­ka asyl stäm­mer med kri­te­ri­er­na för flyk­ting­ar och skydds­be­hö­van­de.

Van­li­ga fat­ti­ga i lag­löst land har inga rät­tig­he­ter hos oss. De ska skic­kas till­ba­ka till si­na hem­län­der. Det är hårt i det­ta män­ni­sko­vän­li­ga sam­man­hang att vi­sa bort dem till mi­se­rab­la vill­kor. Men det mås­te vi och kläng­er oss fast vid mant­rat att vi i al­la fall vär­nar asyl­rät­ten.

Nu är pro­ble­met det att vi in­te vet vil­ka som har rätt till asyl för­rän vi har frå­gat ut var och en av dem som kom­mer. De lät­ta fal­len är de som flyr från krig och fa­sor i sön­der­fal­lan­de sta­ter. De har så kall­la­de al­ter­na­ti­va skydds­skäl. De får asyl. Det är just krigs­flyk­ting­ar­na al­la ser för sin in­re syn när de sä­ger sig vär­na asyl­rät­ten.

De svår­be­döm­da är de som åbe­ro­par asyl av po­li­tis­ka, et­nis­ka, sex­u­el­la, köns­mäs­si­ga och re­li­giö­sa skäl. Hela Mel­la­nöstern har kul­tu­rer med den typ av för­tryck som i prin­cip är flyk­ting­grun­dan­de. Men det räc­ker in­te med all­mänt svå­ra vill­kor ut­an vi vill ha be­vis på rik­tad för­föl­jel­se mot de fly­en­de som in­di­vi­der. Vi ger män­ni­skor hopp om att er­kän­nas som flyk­ting­ar och se­dan sä­ger vi ty­värr, di­na skäl är in­te för­föl­jel­se i la­gens me­ning. Det är en grym och otro­ligt kost­nads­krä­van­de pro­ce­dur som mås­te re­for­me­ras. Tiden har sprung­it ifrån flyk­ting­kon­ven­tio­nen.

Ste­fan Löfven i sep­tem­ber 2015 på ma­ni­fes­ta­tio­nen ”Re­fu­ge­es Wel­come”. Där­ef­ter änd­ra­des at­ti­ty­den.

Foto: Ma­ja Sus­lin/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.