Så till­reds An­nie Lööfs hög­ra sko

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Per Gud­mund­son per.gud­mund­son@svd.se

Ti­der­nas mest be­ryk­ta­de skomål­tid äger rum i fil­men ”Guldru­schen” från 1925, där Char­lie Chaplins sväl­tan­de guld­grä­va­re äter upp sin hög­ra känga till tack­sä­gel­se­mid­dag.

I själ­va ver­ket var käng­an gjord av lak­rits. Det sägs att in­spel­ning­en tog 3 da­gar och 63 tag­ning­ar in­nan den kräs­ne ko­mi­kern var nöjd. Ef­teråt lär han ha förts till la­sa­rett på grund av in­su­lin­chock.

Men hur äter man en rik­tig sko? Frå­gan har ak­tu­a­li­se­rats med an­led­ning av ett ut­ta­lan­de från ok­to­ber 2013 av An­nie Lööf i Ex­pres­sen. ”Jag äter hell­re upp min hög­ra sko än blir ett stöd­hjul åt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na”.

En mind­re känd film har ett re­cept. För un­ge­fär fyr­tio år se­dan ingick fil­ma­ren Wer­ner Her­zog ett vad med do­ku­men­tär­ska­pa­ren Er­rol Mor­ris, som var mod­stu­len för att han in­te kun­de få fi­nan­sie­ring till sin ”Ga­tes of He­a­ven”, om den ame­ri­kans­ka dröm­men skild­rad ge­nom djur­kyr­ko­gårds­bran­schen. Om Mor­ris fick fär­dig sin film, så skul­le Her­zog äta upp si­na skor.

Kort­fil­men ”Wer­ner Her­zog eats his shoe” (Les Blank, 1980) föl­jer Her­zog till pre­miär­vis­ning­en på UC Theat­re i Ber­ke­ley, Ka­li­for­ni­en, vå­ren 1979. Her­zog får hjälp av kö­ket från den när­lig­gan­de re­stau­rang­en Chez Pa­nis­se, känd för fu­sio­nen av fransk lant­lig matt­ra­di­tion och lo­ka­la rå­va­ror till vad som kom att kal­las Ca­li­for­nia Cu­i­si­ne.

Det är par Clark’s öken­käng­or i lä­der. Det ha­de va­rit fegt med skor av tyg, sä­ger Her­zog.

Han fyl­ler dem med röd­lök, vit­lök och rik­ligt med hot chi­li sau­ce och kny­ter ihop. Skor­na ko­kas fem tim­mar i en bul­jong på gås­fett med ros­ma­rin och vit­lök. De ska bli som gris­föt­ter, är tan­ken, med läd­ret upp­mju­kat. De bör ser­ve­ras med bö­nor till, med fin­hac­kad lök och färs­ka ör­ter – ore­gano, ros­ma­rin och per­sil­ja – ströss­lat över.

Möj­li­gen bör re­cep­tet mo­di­fie­ras en smu­la, för när Her­zog ploc­kar upp skor­na har skin­net bli­vit hår­da­re än när de la­des i, och han får skö­ta tran­che­ring­en med få­gel­sax.

Man äter in­te su­lan, för­kla­rar han. ”När man äter kyck­ling läg­ger man be­nen åt si­dan.”

Hur det sma­kar? Tyd­li­gen okej. ”Mer skor”, ro­par Her­zog. ”Mer käng­or! Mer vit­lök!” ª

Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööfs skor. Foto: To­mas One­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.