Psy­ko­lo­ger be­hövs på vård­cen­tra­ler­na

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Idag mås­te all­män­lä­ka­re of­ta be­dö­ma och be­hand­la män­ni­skor trots att de in­te är sju­ka rent me­di­cinskt. Det hand­lar istäl­let om ett li­dan­de av psy­ko­lo­gis­ka och so­ci­a­la or­sa­ker. Des­sa män­ni­skor skul­le be­hö­va få träf­fa en psy­ko­log el­ler psy­ko­te­ra­peut istäl­let, skri­ver de­bat­tö­rer. SvD.se/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.