Fyr­dubb­lat an­tal 5-9-åring­ar får lä­ke­me­del mot de­pres­sion

Allt fler barn – än­da ner i låg­sta­di­e­ål­dern – be­hand­las med an­ti­de­pres­si­va SSRI-pre­pa­rat, vi­sar upp­gif­ter som SvD ta­git fram. Den snab­ba ök­ning­en sker trots att fors­ka­re var­nar för out­red­da ris­ker med att ge de star­ka me­di­ci­ner­na till barn.

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Hen­rik Ennart hen­rik.ennart@svd.se

An­ti­de­pres­si­va SSRI-pre­pa­rat, som ibland kal­las för lyc­ko­pil­ler, har ifrå­ga­satts de se­nas­te åren. Kri­ti­ker me­nar att ef­fek­ten är svag och att nyt­tan ut­ra­de­ras av of­ta gans­ka svå­ra bi­verk­ning­ar, in­klu­si­ve pa­ni­kång­est och själv­mordstan­kar. And­ra me­nar att pre­pa­ra­ten trots allt hjäl­per många och att för­de­lar­na över­vä­ger. Men hela den de­bat­ten hand­lar om vux­na. När det gäl­ler ef­fek­ter och bi­verk­ning­ar på barn och unga vet man myc­ket mind­re.

Än­då skrevs det för­ra året ut 97 081 re­cept av de om­de­bat­te­ra­de an­ti­de­pres­si­va SSRI-pre­pa­ra­ten till svenska barn mel­lan 5 och 19 år.

Det är en för­dubb­ling på åt­ta år, men en när­ma­re titt i So­ci­al­sty­rel­sens lä­ke­me­dels­da­ta­bas vi­sar att ök­ning­en ta­git ex­tra fart de se­nas­te fem åren.

Två tred­je­de­lar av de unga pa­ti­en­ter som får an­ti­de­pres­si­va me­del är kvin­nor i åld­rar­na 15–19 år. Den snab­bas­te ök­ning­en sker dock bland flic­kor och poj­kar i låg- och mel­lan­sta­di­et.

För tio år se­dan var det in­te många barn mel­lan 10 och 14 år som fick SSRI-pre­pa­rat. Se­dan dess har an­ta­let ökat re­jält var­je år. Un­der 2016 be­hand­la­des 4 566 svenska barn i de åld­rar­na med SSRI-pre­pa­rat, li­ka många poj­kar som flic­kor.

Un­der sam­ma ti­o­års­pe­ri­od har an­ta­let 5–9-åring­ar som be­hand­las med lä­ke­med­len fyr­dubb­lats, om än från en läg­re ni­vå, och här är de små­poj­kar­na som of­tast får re­cept ut­skriv­na.

SSRI på­ver­kar det vik­ti­ga lyc­ko­hor­mo­net se­ro­to­nin men ing­en har lyc­kats för­kla­ra ex­akt hur det­ta lind­rar de­pres­sion. Ja­nus Christi­an Ja­kob­sen som är över­läka­re och fors­ka­re vid Co­pen­ha­gen Tri­al Unit i Kö­pen­hamn är oro­ad över att SSRI-pre­pa­rat över hu­vud ta­get an­vänds på min­derå­ri­ga.

– Jag blir pro­vo­ce­rad av att man ger de här pill­ren till barn, sä­ger han och fort­sät­ter.

–Det är ing­et som ty­der på att de här pill­ren har en gynn­sam ef­fekt på barn. Dä­re­mot vet vi att de kan ge svå­ra bi­verk­ning­ar, som själv­mordstan­kar. Att då ge dem till omyn­di­ga är ex­tremt etiskt pro­ble­ma­tiskt, sä­ger Ja­nus Christi­an Ja­kob­sen.

Hans fors­kar­grupp pub­li­ce­ra­de i feb­ru­a­ri re­sul­tat som bygg­de på 131 stu­di­er med sam­man­lagt nä­ra 30 000 vux­na pa­ti­en­ter. Slut­sat­sen var att SSRI-pre­pa­rat kan ha all­var­li­ga bi­verk­ning­ar och i bäs­ta fall små po­si­ti­va ef­fek­ter.

De upp­gif­ter­na mot­sä­ger del­vis en stu­die pub­li­ce­rad 2014 av en fors­kar­grupp från Sahl­grens­ka i Gö­te­borg. De­ras slut­sats var att SSRI-pre­pa­rat kun­de hjäl­pa om man tit­ta­de på ett spe­ci­fikt kärnsym­tom vid de­pres­sion, näm­li­gen ned­stämd­het.

Eli­as Eriks­son som är pro­fes­sor vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet för­kla­rar att ef­fekt och bi­verk­ning­ar av SSRI-pre­pa­rat är väl­kän­da men be­to­nar att de slut­sat­ser­na gäl­ler för vux­na.

– Vi för­be­re­der just nu en un­der­sök­ning där vi ska tit­ta på ef­fek­ten av SSRI-lä­ke­me­del på barn. Pro­ble­met är att de ur­sprung­li­ga stu­di­er som till­ver­kar­na gjor­de då lä­ke­med­len god­kän­des gans­ka säl­lan av­såg barn och ung­do­mar. I dag har pa­ten­ten gått ut och då finns det ing­en som vill sat­sa peng­ar på nya stu­di­er som kos­tar många mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Eli­as Eriks­son.

Det­ta forsk­nings­mäs­si­ga va­ku­um har allt­så in­te hind­rat den kraf­tigt öka­de för­skriv­ning­en av re­cept till barn.

Eli­as Erik­son tror att SSRIpre­pa­rat har en po­si­tiv ef­fekt åt­minsto­ne på ung­do­mar, men be­to­nar att ef­fek­ten på barn är mer osä­ker, och att det be­hö­ver ut­re­das bätt­re. Idag finns bå­de stu­di­er som vi­sar på en ef­fekt på unga och de som in­te gör det.

– Jag tyc­ker att det sam­la­de kun­skaps­lä­get är så­dant att det går att för­skri­va SSRI-pre­pa­rat till ung­do­mar, men att det då ab­so­lut be­hövs en fre­kvent kon­takt för att föl­ja upp pa­ti­en­ten. Dä­re­mot är det in­te gi­vet att det­ta ska va­ra en be­hand­ling som man tar till i förs­ta hand på barn och unga, sä­ger Eli­as Eriks­son.

Fors­kar­grup­pens stu­di­er har ny­li­gen be­kräf­tat att SSRI in­led­nings­vis kan ge ökad ång­est hos vux­na, men att det­ta är gans­ka ovan­ligt. Han po­äng­te­rar dock att re­so­ne­mang­et hand­lar om be­hand­ling av de­pres­sion och ned­stämd­het. Om SSRI an­vänds för att be­hand­la ex­em­pel­vis pa­ni­kång­est är ris­ken för över­gå­en­de ång­e­stök­ning stör­re. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.