Fakta | Lud­mil­la Ro­sengrens 4 råd till vux­en­värl­den

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Vå­ga vi­sa eg­na käns­lor

Det jag tyc­ker är det vik­ti­gas­te att tän­ka på som för­äl­der är att pra­ta öp­pet om det här ti­digt. Att man kan må då­ligt, att det är en del av livet. Att man vi­sar själv som för­äl­der när man mår då­ligt och hur man han­te­rar det. Vi fö­re­går ju med gott ex­em­pel in­för vå­ra barn. Om vi själ­va hela tiden hål­ler upp en fa­sad om att all­ting är per­fekt, då tror ju bar­net att det är så livet ska se ut – och så drab­bas man av skuld och skam­käns­lor när man mår då­ligt. Låt bar­nen ha det job­bigt ibland

Vi vill in­te att vå­ra barn ska rå­ka ut för job­bi­ga sa­ker. Vi cur­lar dem och är väl­digt snab­ba att se till att de in­te ska be­hö­va va­ra med om obe­hag­li­ga sa­ker – men då blir de ju ock­så mind­re för­be­red­da och ru­ti­ne­ra­de på att han­te­ra li­vets svå­rig­he­ter. Om vi skul­le slu­ta so­pa un­dan all­ting så snabbt som vi gör idag, då tror jag att barn skul­le lä­ra sig pro­blem­lös­ning på ett an­nat sätt. När det gäl­ler själv­mord har man sett att det är en av de bris­ter­na som per­so­ner med själv­mordstan­kar har; att man in­te har kon­struk­tiv pro­blem­lös­ning, att man in­te ser någ­ra and­ra al­ter­na­tiv.

Job­ba fö­re­byg­gan­de i sko­lan Det vik­ti­gas­te är att vi job­bar fö­re­byg­gan­de. Vi mås­te lä­ra oss att pra­ta med vå­ra barn om de här sa­ker­na ti­digt och ta in de här aspek­ter­na i sko­lan, kans­ke till och med i för­sko­lan. Lä­ra­re är of­ta väl­digt räd­da för frå­gor om psy­kisk ohäl­sa och själv­mordstan­kar och tän­ker att man väc­ker en björn som so­ver om man bör­jar pra­ta om det. Vi mås­te ut­bil­da lä­ra­re så att de vå­gar pra­ta om det.

Se till att ha fun­ge­ran­de skol­häl­sa

Vi mås­te ha en skol­häl­sa som fun­ge­rar. Det är jät­te­synd om de som job­bar i skol­häl­san i dag. De är all­de­les för få, de kan in­te job­ba fö­re­byg­gan­de och de hin­ner knappt med det som är akut. SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.