Kyr­ko­va­let ver­kar loc­ka fler att för­tids­rös­ta

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Många fler har för­tids­rös­tat i årets kyr­ko­val än i va­let för fy­ra år se­dan, tror lan­dets val­nämn­der, rap­por­te­rar Ekot.

– Jag tyc­ker att no­mi­ne­rings­grup­per­na har va­rit bätt­re på att in­for­me­ra vad de vill, me­die­be­vak­ning­en har va­rit myc­ket stör­re, och Svenska kyr­kan har ock­så job­bat med en kom­mu­ni­ka­tions­plan som har hål­lit ihop bå­de lo­kalt och på na­tio­nell ni­vå, sä­ger An­ki Bon­des­son, pro­jekt­le­da­re för kyr­ko­va­let, till SR.

Al­la med­lem­mar i Svenska kyr­kan som fyllt 16 år får del­ta, men val­del­ta­gan­de är tra­di­tio­nellt sett myc­ket lågt jäm­fört med det all­män­na va­let. Cir­ka 5,2 mil­jo­ner av kyr­kans med­lem­mar är röst­be­rät­ti­ga­de. I kyr­ko­va­let 2013 rös­ta­de un­ge­fär 700 000. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.