Röd­grönt över­tag i ny SvD/Si­fo – ”Väl­jar­na har in­te straf­fat S”

Trots det tur­bu­len­ta po­li­tis­ka lä­get har de röd­grö­na fort­satt över­läge i opi­ni­o­nen. Det vi­sar SvD/Si­fos sep­tem­ber­ba­ro­me­ter. ”Väl­jar­na har in­te straf­fat So­ci­al­de­mo­kra­ter­na”, sä­ger stats­ve­ta­ren Ma­le­na Rosén Sund­ström.

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Salo­mon Rog­berg salo­mon.rog­berg@svd.se

De röd­grö­na har över­tag trots att två av re­ge­ring­en Löfvens mi­nist­rar av­gått i spå­ren av it-skan­da­len, och stats­mi­nis­terns hög­ra hand, stats­sek­re­te­ra­re Em­ma Lennarts­son, tving­ats bort.

Alliansen får 37,8 pro­cent, me­dan de röd­grö­na får 41,6 pro­cent.

– S ver­kar opå­ver­ka­de av itskan­da­len. De bor­ger­li­ga par­ti­er­nas för­sök att dra nyt­ta av den har in­te lyc­kats, sä­ger Ma­le­na Rosén Sund­ström, stats­ve­ta­re vid Lunds uni­ver­si­tet.

Nå­gon sta­tis­tiskt sä­ker för­änd­ring finns dock in­te se­dan den för­ra må­na­dens mät­ning.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är fort­satt näst störs­ta par­ti med 17,8 pro­cent. Par­ti­et gick om Mo­de­ra­ter­na i ju­ni i år – nå­got som även and­ra in­sti­tuts mät­ning­ar har vi­sat.

En­ligt To­i­vo Sjörén, som är chef för Si­fos opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar, be­fin­ner sig M i vän­te­lä­ge in­för par­ti­ets nya par­ti­le­da­re till­trä­der i ok­to­ber.

– De har nått en bot­ten. Och det kom­mer att va­ra ut­gångs­lä­get för den nya par­ti­le­da­ren.

En­ligt fle­ra mät­ning­ar se­dan i vå­ras har M tap­pat stort i ett av par­ti­ets vik­ti­gas­te fäs­ten, Stock­holms­om­rå­det. Det var här som kra­vet på An­na Kin­berg Bat­ras av­gång ha­de sin upp­rin­nel­se.

En­ligt den se­nas­te Si­fo-mät­ning­en så har dock väl­jar­stö­det i hu­vud­sta­den ökat från un­der 20 pro­cent till runt 25 pro­cent.

–I and­ra par­ti­er har man sett den här ef­fek­ten av ett ökat väl­jar­stöd när nå­gon ny par­ti­le­da­re ska ta över. Om man har läm­nat par­ti­et så kans­ke man även är mer be­nä­gen att gå till­ba­ka, för man har för­hopp­ning­ar om att par­ti­et ska ta sig i kra­gen, sä­ger Ma­le­na Rosén Sund­ström.

To­i­vo Sjörén på­pe­kar att det dock är van­li­ga­re att par­ti­led­ar­by­ten in­te be­ty­der någon­ting ”be­ty­del­se­fullt för par­ti­er”.

–Det finns gi­vet­vis un­dan­tag, sä­ger han.

S är störst i mät­ning­en med 29,7 pro­cent. Bland LO:s med­lem­mar lyc­kas par­ti­et även be­tyd­ligt bätt­re jäm­fört med SD, och når nu hela 38,7 pro­cent.

– S lig­ger nä­ra sitt val­re­sul­tat. Just nu kans­ke det upp­fat­tas som att det går bra för dem. Men par­ti­et lig­ger pre­cis un­der sitt val­re­sul­tat, som in­te var nå­got bra re­sul­tat.

S har ock­så fort­fa­ran­de sto­ra problem med att loc­ka den yng­re väl­jarkå­ren till sig.

– Det går väl­digt då­ligt un­der 50 år, och väl­digt bra för dem över 50 år. Och det har in­te för­änd­rats över tid, sä­ger To­i­vo Sjörén.

Cen­ter­par­ti­et har vind i seglen jäm­fört med för­ra riks­dags­va­let, och når nu 11,9 pro­cent.

–Lööf har gjort en re­kor­dre­sa och i stort sett för­dubb­lat sitt väl­jar­stöd. Det kom­mer in­ne­bä­ra många nya riks­dags­män. Det är här det finns en in­tern röst­kamp in­om Alliansen. C har ta­git många väl­ja­re från M, som nu mås­te vin­na till­ba­ka dem om de ska bli stör­re.

Krist­de­mo­kra­ter­na är fort­satt un­der riks­dags­spär­ren, men par­ti­et lig­ger in­te li­ka ri­sigt till i den se­nas­te mät­ning­en som i vå­ras. Un­der som­ma­ren har man lyc­kats öka med un­ge­fär en pro­cen­ten­het.

–Ett stort par­ti be­hö­ver rätt sorts upp­märk­sam­het. Men ett li­tet par­ti be­hö­ver ba­ra få upp­märk­sam­het.

Det går trögt för Li­be­ra­ler­na. Par­ti­et lig­ger kvar på en­dast 5 pro­cent, med sitt star­kas­te stöd bland hög­ut­bil­da­de där man når 7,5 pro­cent.

Väns­ter­par­ti­et får 7,4 pro­cent, vil­ket är sig­ni­fi­kant bätt­re än val­re­sul­ta­tet. Mil­jö­par­ti­et gup­par över riks­dags­spär­ren.

S ver­kar opå­ver­ka­de av it-skan­da­len. De bor­ger­li­ga par­ti­er­nas för­sök att dra nyt­ta av den har in­te lyc­kats.

Ma­le­na Rosén Sund­ström, stats­ve­ta­re vid Lunds uni­ver­si­tet.

Som det ser ut skul­le var­ken de röd­grö­na el­ler Alliansen få ma­jo­ri­tet i riks­da­gen, om det vo­re val i dag.

–Vi har den sto­ra frå­gan hur det här ska han­te­ras fram­för oss. Det finns en spänning in­om Alliansen, sä­ger Ma­le­na Rosén.

Hon syf­tar på att L och C in­te gått vi­da­re med ett miss­tro­en­de­vo­tum mot för­svars­mi­nis­tern.

– Man kan in­te dra så sto­ra väx­lar på det. Men det vi­sar på att det finns en spric­ka in­om Alliansen som har blot­tats. Då är frå­gan om nå­got av par­ti­er­na skul­le gå med på en block­ö­ver­skri­dan­de re­ge­ring. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.