Pro­ble­men lu­rar bakom enad front

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Claes Lö­ne­gård claes.lo­ne­gard@svd.se

Ef­ter det se­nas­te brå­ket är det många som frå­gar sig om Alliansen är död? Nej, sä­ger par­ti­le­dar­na som ut­lo­var mer ge­men­sam po­li­tik. Men någ­ra ar­bets­grup­per som ska för­hand­la fram den finns in­te.

För­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist ha­de förs­ta par­kett. Med eg­na ögon kun­de han se på hur Al­li­an­sens par­ti­le­da­re tu­ra­des om att läg­ga krok­ben för varand­ra i riks­da­gens kam­mar­fo­a­jé.

Först med­de­la­de C-le­da­ren An­nie Lööf att ”den sak­li­ga grun­den för miss­tro­en­de mot Hul­tqvist har fal­lit” – och ma­na­de si­na al­li­an­skol­le­gor att ”tag­ga ner”. Ba­ra för att di­rekt få mot­hugg av KD-le­da­ren Eb­ba Busch Thor, som de­kla­re­ra­de att par­ti­ets miss­tro­en­de­för­kla­ring mot för­svars­mi­nis­tern låg fast. Var­på L-le­da­ren Jan Björ­klund ste­ga­de in och skyll­de hela tur­bu­len­sen på Mo­de­ra­ter­na – som över hu­vud ta­get in­te vil­le mö­ta pres­sen ef­ter al­li­ans­le­dar­nas spruck­na över­lägg­ning­ar i tors­dags.

Med ett år kvar till va­let är det så bil­den av det bor­ger­li­ga sam­ar­be­tet ser ut. In­te ens när re­ge­ring­en ska­kas av it-skan­da­len i Trans­port­sty­rel­sen kan al­li­ans­par­ti­er­na enas om en ge­men­sam lin­je. I stäl­let har de fått frå­gan att mest av allt hand­la om sin egen splitt­ring.

Det är svårt att in­te jäm­fö­ra med hur det såg ut ett år in­nan Al­li­an­sens val­se­ger 2006.

Vid den tid­punk­ten träng­de Fred­rik Re­in­feldt (M), Maud Olofs­son (C) och Lars Leijon­borg (L) ihop sig i Gö­ran Hägglunds (KD) mex­ite­gel­vil­la i Ban­ke­ryd. De sov till­sam­mans, för­hand­la­de in­på små­tim­mar­na och kom ut till jour­na­lis­ter­na som sla­git lä­ger i träd­går­den med en stor upp­gö­rel­se om den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken.

Den gång­en ha­de Alliansen sex ar­bets­grup­per som mejs­la­de fram en ge­men­sam lin­je i allt från väl­färds­frå­gor till ut­ri­kes­po­li­tik. Det fanns en änt­rings­styr­ka som för­be­red­de det prak­tis­ka re­ge­rings­ö­ver­ta­gan­det. Och in­te minst en så kal­lad pre­pa­rand­grupp, med An­ders Borg och bli­van­de stats­sek­re­te­ra­re i sam­ord­nings­kans­li­et, där de rik­tigt svå­ra frå­gor­na av­hand­la­des. I dag finns ing­et av det­ta på plats – trots att al­li­ans­par­ti­er­na ut­lo­va­de ett för­dju­pat sam­ar­be­te när SvD i ok­to­ber 2016 grans­ka­de de brist­fäl­li­ga för­be­re­del­ser­na in­för ett makt­skif­te.

Nu sä­ger per­so­ner i Alliansen som SvD ta­lat med att det in­te be­hövs någ­ra nya struk­tu­rer, ut­an att det räc­ker med de kon­tak­ter som bor­ger­li­ga po­li­ti­ker och tjäns­te­män re­dan har för att för­hand­la fram sak­po­li­tis­ka över­ens­kom­mel­ser. In­för Al­me­dals­vec­kan presenterade al­li­ans­le­dar­na en ut­bygg­nad av RUTav­dra­get, och i au­gusti fö­reslog de en ny an­ställ­nings­form för ny­an­län­da och unga – in­trä­des­jobb.

– Vi presenterade en ny ge­men­sam po­li­tik i bör­jan av hös­ten, och vi kom­mer att pre­sen­te­ra mer ge­men­sam po­li­tik ef­ter det­ta, sä­ger Krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Eb­ba Busch Thor till SvD.

Sam­ti­digt är det in­te sak­po­li­ti­ken som le­gat bakom det se­nas­te årets in­ter­na al­li­ans­bråk. Den åter­kom­man­de stö­te­ste­nen har va­rit regeringsfrågan och för­hål­lan­det till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. I den frå­gan har par­ti­er­na fat­tat be­slut helt på egen hand.

KD sänk­te de­cem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen, som skul­le ga­ran­te­ra att Alliansen kun­de re­ge­ra i mi­no­ri­tet ef­ter va­let 2018.

M öpp­na­de upp för att re­ge­ra med stöd av SD, vil­ket Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na väg­rar att gå med på. L har å sin si­da öpp­nat dör­ren för att sit­ta i en re­ge­ring med Al­li­an­sens hu­vud­mot­stån­da­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Och i vec­kan var det allt­så C som av­gjor­de en för Alliansen vik­tig stra­te­gisk frå­ga ge­nom att bac­ka från ho­tet om miss­tro­en­de­för­kla­ring mot Pe­ter Hul­tqvist.

Är det in­te li­ka bra att läg­ga ner Alliansen när ni är så oen­se i många cen­tra­la frå­gor?

–Nej, för vi är över­ens i be­tyd­ligt fler po­li­tis­ka frå­gor, och det är det po­li­tis­ka in­ne­hål­let som är det vik­ti­ga, sä­ger Eb­ba Busch Thor.

L-le­da­ren Jan Björ­klund lå­ter un­ge­fär li­ka­dant. På frå­gan om väl­jar­na kom­mer att få se mer el­ler mind­re av Alliansen det kom­man­de året sva­ra han:

– Mer. När vi när­mar oss va­let så kom­mer vi mer och mer re­do­vi­sa pro­gram.

Till dess åter­står ba­ra att lö­sa det verk­li­ga pro­ble­met – hur par­ti­er­na ska kun­na re­ge­ra när SD:s fram­växt med störs­ta san­no­lik­het gör det omöj­ligt för Alliansen att bil­da en ma­jo­ri­tets­re­ge­ring. ª

Cen­ter­par­ti­ets le­da­re An­nie Lööf me­de­la­de att ”den sak­li­ga grun­den för miss­tro­en­de mot Hul­tqvist har fal­lit” – och ma­na­de si­na al­li­an­skol­le­gor att ”tag­ga ner”. Foto: To­mas One­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.