För­sälj­ning­en av mi­li­tä­ran­lägg­ning­ar får stark kri­tik: ”Vi är otro­ligt sår­ba­ra”

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Jen­ny Sti­ernstedt jen­ny.sti­ernstedt@svd.se Jo­nas Frö­berg jo­nas.fro­berg@svd.se

Ci­vil­för­svars­för­bun­dets ord­fö­ran­de Sven Lind­gren ra­sar över för­sälj­ning­en av gam­la för­svars­bunk­rar.

– Det är en anings­lös­het som är otro­lig, sä­ger han.

I Tors­by har kom­mu­nen ing­et in­tres­se av att kö­pa till­ba­ka sin ci­vil­för­svars­bun­ker som nu säljs ut – med allt in­ne­håll. För­sälj­ning­en av ci­vil­för­svars­bun­ken i Tors­by väc­ker he­ta käns­lor på ett hög­re sä­ker­hets­po­li­tiskt plan. Sä­ker­hets­lä­get har änd­rats i värl­den och på ci­vil­för­svars­för­bun­det re­a­ge­rar man starkt över för­sälj­ning­en. Sven Lind­gren är ord­fö­ran­de.

Hur van­ligt är det att man säl­jer ut bunk­rar så här?

–Ty­värr allt­för van­ligt. I och med ut­gång­en av 2001 så ha­de i stort sett allt det gam­la ci­vil­för­sva­ret av­veck­lats. Al­la för­råd och så vi­da­re och berg­rum för driv­me­del. Nu hål­ler man på att fundera över om ett berg­rum i Slus­sen i Stock­holm ska bli bussvänd­plats. Sam­ti­digt sak­nas skydds­rum för 600000 per­so­ner som bor i Stock­holms län, sä­ger Sven Lind­gren.

– Det är väl­digt myc­ket som bris­ter i sä­ker­het se­dan man av­veck­la­de det ci­vi­la för­sva­ret. Vi är i dag otro­ligt sår­ba­ra jäm­fört med för 20 år se­dan bå­de vid en ci­vil kris och om vi blir ut­sat­ta för ett mi­li­tärt an­grepp.

Sta­tens fas­tig­hets­verk var äga­re till de fles­ta av de här an­lägg­ning­ar­na, me­dan kom­mu­ner­na ock­så äg­de ci­vil­för­svars­an­lägg­ning­ar.

–De fles­ta har nog följt med i de­bat­ten om ma­rin­ba­sen för ubå­tar på Got­land som sål­des till en pri­vat­per­son. Hur man kan säl­ja en hamn som vet­ter till Ryssland till en pri­vat­per­son över­går mitt för­stånd. Det är en anings­lös­het som är otro­lig.

Bo­ven i dra­mat?

– Po­li­ti­ker­na. Re­ge­ring och riks­dag har in­te kla­rat ut riktlinjerna för att be­va­ra ci­vil­för­svars­an­lägg­ning­ar och and­ra stra­te­gis­ka bygg­na­der.

– Det är så lätt att ri­va ner. Nu ska man byg­ga upp ett nytt ci­vil­för­svar till 2020. Men vad kos­tar det och hur lång tid tar det? Ibland har man fört ut an­lägg­ning­ar på mark­na­den som skul­le kun­na an­vän­das i ett nytt ci­vil­för­svar, sä­ger Sven Lind­gren.

Den an­sva­ri­ge fas­tig­hets­mäk­la­ren för bun­kern i Tors­by, An­ders Matt­son, sä­ger att det in­te finns nå­got in­tres­se från kom­mu­nen att kö­pa till­ba­ka bun­kern. Kom­mu­nen sål­de den näm­li­gen re­dan för tre år se­dan och det är nu en pri­vat­per­son som säl­jer den.

– Nej det finns inga så­da­na sig­na­ler, men visst, sä­ker­hets­lä­get har för­änd­rats så frå­gan känns be­rät­ti­gad, sä­ger han.

Har För­vars­mak­ten el­ler For­ti­fi­ka­tions­ver­ket hört av sig?

– Nej inga sig­na­ler från så­dant håll. Men dä­re­mot väl­digt många pri­vat­per­so­ner. En del vill bo där och en vil­le star­ta kafé, sä­ger An­ders Matt­son.

SvD har sökt Tors­bys kom­mu­nal­råd Ann-Katrin Järå­sen (S).

En­ligt re­ge­ring­ens för­svars­po­li­tis­ka in­rikt­ning mel­lan år 2016-2020 åter­upp­tas pla­ne­ring­en för ett ci­vilt för­svar.

Pla­ne­rings­ar­be­tet ut­går från för­må­gan att han­te­ra kri­ser i sam­häl­let i freds­tid. Men det ska ock­så ge en grund­läg­gan­de för­må­ga att han­te­ra krigs­si­tu­a­tio­ner. ª

En be­tong­grå bun­ker i Tors­by som är ute till för­sälj­ning väc­ker he­ta käns­lor. Foto: An­ders Matt­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.