Mest vab­ban­de vid två års ålder

Svenska Dagbladet - - NYHETER - An­ja Haglund/TT

Förkyl­ning­ar, in­flu­en­sa och kräk­sju­ka. Många små­barns­för­äld­rar bä­var för hös­tens vab-träsk. Mel­lan ett och två års ålder slår vab-da­gar­na i taket.

Men går det att mins­ka smit­tor­na – och när lät­tar det egent­li­gen? För många för­äld­rar är det in­fek­tions­tä­ta vin­ter­halv­å­ret en på­frest­ning, med bå­de oro för sju­ka barn och vab-stress.

–Det hör till det nor­ma­la att va­ra för­kyld of­ta, kans­ke om­kring tio gång­er per år för ett li­tet barn, sä­ger Staf­fan Gulls­by, me­di­cinskt sak­kun­nig lä­ka­re på 1177 Vård­gui­den.

Om var­je in­fek­tion va­rar cir­ka fem da­gar in­ne­bär det en to­tal sjuk­doms­pe­ri­od på näs­tan två må­na­der per år och barn.

Finns det dess­utom sys­kon i fa­mil­jen är det kans­ke in­te så kons­tigt att vis­sa kän­ner att de ibland är mer hem­ma än på job­bet un­der vab-sä­song­en.

En­ligt För­säk­rings­kas­san slår vab­ban­det i taket mel­lan ett och två års ålder.

– Som all­ra mest är det när bar­net bör­jar för­sko­la vid 1,5 års ålder och upp till 4–5 år, sä­ger Niklas Löf­gren, fa­mil­je­po­li­tisk ta­les­per­son på För­säk­rings­kas­san.

Det to­ta­la an­ta­let vab-da­gar per barn och år upp­går dock in­te till mer än 8,0 vid två års ålder.

– Vi ser en trend där fler vob­bar, allt­så job­bar hem­i­från vid vab. Det kan ock­så va­ra så att för­äld­rar tar ut flex istäl­let för vab, el­ler att man skic­kar bar­net till för­sko­lan fast det egent­li­gen bor­de va­ra hem­ma. Pre­cis som det kan fin­nas över­ut­nytt­jan­de av för­säk­ring­en på vis­sa håll kan det fin­nas ett un­derut­nytt­jan­de, sä­ger Niklas Löf­gren.

Al­la in­fek­tio­ner krä­ver in­te hel­ler vab. Är bar­net för­kylt men fe­ber­fritt och mår bra i öv­rigt be­hö­ver det in­te va­ra hem­ma, en­ligt Staf­fan Gulls­by.

Ljus­punk­ten i vab-mörk­ret är att det lät­tar med tiden. Vid tio års ålder har in­fek­tions­in­ten­si­te­ten sjun­kit re­jält och lig­ger på un­ge­fär sam­ma ni­vå som för vux­na, det vill sä­ga två–tre förkyl­ning­ar om året.

– Myc­ket har att gö­ra med att bar­nen då bör­jar lä­ra sig att för­stå hur man ska und­vi­ka smitta. Man le­ker och um­gås in­te hel­ler på sam­ma sätt vid den ål­dern, stop­par in­te fing­rar och lek­sa­ker i mun­nen, sä­ger lä­ka­re Staf­fan Gulls­by.

En li­ten tröst kan ock­så va­ra att barn i viss mån be­hö­ver ut­sät­tas för in­fek­tio­ner för att byg­ga upp ett grund­läg­gan­de im­mun­för­svar.

–Men det är in­te bra att va­ra sjuk hela tiden. Då är man ock­så mot­tag­lig för and­ra in­fek­tio­ner, på­pe­kar Staf­fan Gulls­by.

Ett sätt att mins­ka vab-ång­es­ten är att ha en god kom­mu­ni­ka­tion med sin ar­bets­gi­va­re.

– Är man små­barns­för­äl­der och när­mar sig den här års­ti­den kan det va­ra bra att ha kla­rat ut in­nan vad ar­bets­gi­va­ren för­vän­tar sig och vad man själv har för för­vänt­ning­ar. Om man vill – el­ler in­te vill – job­ba hem­i­från vid vab till ex­em­pel, sä­ger Niklas Löf­gren. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.